Vrhunski Reiner Füelmich je sprožil skupinsko tožbo proti svetovnim uradnikom zaradi COVID LOCKDOWNA

Top class lawyer Reiner Füelmich launches class action lawsuit against world officials over COVID LOCKDOWN


DOBRA NOVICA - VSI SE LAHKO PRIDRUŽIMO TOŽBI!

GOOD NEWS - WE CAN ALL JOIN THE LAWSUIT!
Nemška zunaj parlamentarna Corona preiskovalna komisija sproža največjo skupinsko tožbo v zgodovini.


Reiner Fuellmich - vrhunski nemški pravnik, ki je dobil tožbe proti Deutsche Bank in Volkswagen - vodi skupino 34 odvetnikov, ki tožijo svetovne uradnike zaradi COVID-19 lockdown-ov.


Njihove skupinske tožbe so usmerjene na tiste, za katere menijo, da so odgovorni za lockdown-e, od politikov na lokalni ravni do Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in farmacevtskih podjetij. Zahtevajo odškodnino za ljudi, katere so lockdown-i negativno prizadeli, navajajo, da gre za namerno kaznivo dejanje proti človeštvu in ga je treba pravno kvalificirati kot zločin proti človeštvu, kot je opredeljeno v 7. poglavju Mednarodnega kazenskega zakonika.


Odvetniki preiskujejo od julija 2020 in so opravili razgovore z velikim številom mednarodnih znanstvenikov in strokovnjakov.


Trditve

Odvetniki trdijo, da so SZO (WHO) in nekateri njeni partnerji zavajali svet glede resnosti pandemije COVID-19, kar je povzročilo ukrepe lockdown-ov, ki so škodili življenskim razmeram in gospodarstvu ljudi.


Odvetniki želijo dokazati, da so bili testi PCR zlorabljeni, da bi ustvarili videz nevarne pandemije.


»Naš poudarek je na testu PCR, kajti če nam uspe prepričati sodišče, da gre za goljufiv test PCR, ki se trži z trditvijo, da lahko zazna okužbo - če lahko prepričamo sodišče, da gre za neresnično izjavo - potem se bo celotna hiša iz kart sesula, "je dejal Fuellmich.


»To je orodje, ki ga uporabljajo za ohranjanje ljudi v stanju panike. In za to paniko ni podlage, ker kot sem pravkar poudaril, tudi po mnenju WHO, ki se ni mogla izogniti sklepom (profesorja) Johna Ioannidisa (z univerze Stanford), da je smrtnost ali umrljivost približno enaka običajni gripa. "


Fuellmich je dejal, da bodo vloženi številni tožbe, začeli bomo v Nemčiji, ZDA in Kanadi. Dejal je, da bodo z dokazi in izvedenskimi pričevanji prepričali sodišče, da gre za uprizorljeno pandemijo in da za tem stojijo drugi cilji in drugi ljudje, ki skušajo vsiliti povsem drugačne cilje.


"To nima nobene veze z zdravjem na svetu."


Denarno nadomestilo

Fuellmich zahteva, da tisti, ki so bili zaradi lockdown-ov oškodovani, prejmejo polno nadomestilo za izgubo.


"V skladu s pravili civilnopravne odškodninske zakonodaje so vsi, ki so bili prizadeti zaradi teh PCR-testov, upravičeni do popolne odškodnine za izgubo," je dejal Fuellmich.


"Posebej je pomembna dolžnost odškodnine, tj. dolžnost plačila škode zaradi izgubljenega dobička, ki so ga podjetja in samozaposlene osebe utrpele zaradi lockdown-ov in drugih ukrepov."


Tožba v Kanadi

Fuellmich je dejal, da skupinske tožbe v večini delov sveta niso mogoča, so pa običajni del pravne prakse v Kanadi in ZDA. Dejal je, da bodo skupinske tožbe začele v Kanadi in ZDA, nato pa se bodo tej tožbe lahko pridružile še "vse prizadete osebe po vsem svetu."


Po poročanju CBC je odvetnik iz Ottawe Michael Swinwood vložil skupinsko tožbo proti vladam Kanade in Ontarija, posameznim političnim voditeljem, fundaciji Billa in Melinde Gates ter Svetovni zdravstveni organizaciji.


"To je izziv, glede na to s čem se danes sooča človeštvo," je dejal Swinwood za CBC.


"Naravnost vam povemo, da ni nobenega upravičila za razglasitev za pandemijo ...

Upam si iti tako daleč, da vam povem, da medicinska znanost pravi,

da to ni nič hujše od sezonske gripe."


V tožbi je navedeno, da so vsi obtoženi dovolili uvedbo omejitev in zaustavitev sistema zaradi COVID-a "brez zakonitega pooblastila in ustreznega postopka v imenu duha, telesa in zdravja kanadske javnosti."


Med skupinsko tožbo vlagateljev iz Ontarija sodijo lastnik prodajalne v Henvey Inlet First Nation, lastnik malega podjetja v Peterboroughu, invalid v Baldersonu in mati samohranilka v Torontu.


Vsak od njih zahteva milijon ameriških dolarjev odškodnine, prav tako verjetno milijon drugih "Janezov in Jožic ", navedenih v tožbi, ki predstavljajo vse ostale, ki jih je prizadela pandemija.


Swinwood je za CBC dejal, da pričakuje, da bodo vlade trdile, da je tožba "neresna in zaskrbljujoča", vendar "to ni pomembno, dejstva so tukaj."


COVID ni povzročil presežne smrtnosti: Odvetniki

Fuellmichova odvetniška ekipa trdi, da COVID "ni povzročil presežne smrtnosti nikjer po svetu."


Pandemični ukrepi pa so "povzročili izgubo neštetih človeških življenj in uničili gospodarski obstoj neštetih podjetij in posameznikov po vsem svetu," je dejal Fuellmich.


Odvetniki trdijo, da so glavni mediji, Big Tech, ključni vladni voditelji, nevladne organizacije in izbrani zdravstveni "strokovnjaki" ustvarili nerazumen in nelogičen strah.


"Skupaj so učinkovito promovirali laži in hkrati cenzurirali resnico," je dejal Fuellmich.


"Končni rezultat je uničujoč za demokracijo, svobodo in javno zdravje."


Italijanska preiskava

Februarja 2021 so odvetniki opravili razgovor z zdravniki in strokovnjaki o visokem številu smrtnih žrtev v severni Italiji, ko je prvič prišlo do pandemije. Njihov glavni poudarek je bil na dogajanju v Bergamu, ko je svet videl slike krst, katere so v vojaških tovornjakih vozili iz bolnišnic.


Italijanski zdravnik dr. Luca Speciani, ki je bil zdravnik v Bergamu, je odboru povedal, da je bilo v Bergamu opravljeno "množično cepljenje proti gripi", znanstveni dokazi pa dokazujejo, da so cepiva proti gripi naredila starejše ljudi bolj dovzetne za COVID.


Povedal je, da je kampanja za množično cepljenje proti gripi skupaj s premestitvijo bolnikov s COVID v domove za oskrbo povzročila, da je več zbolelo. Dodal je, da sorodniki pokojnih zdaj tožijo oblasti v Lombardiji, državni tožilec pa to preiskuje.


Povedal je, da je Italija znana po visoki stopnji bolnišničnih okužb, za katere so dovzetni starejši in šibkejši. Dr.Speciani je tudi trdil, da je veliko ljudi umrlo z COVID-om in ne zaradi COVID-a. Povedal je, da so bili ,na splošno povedano, v 80-ih in so imeli tri sočasne bolezni.


Vse te krste so del 650.000 smrtnih primerov,

ki jih imamo vsako leto v Italiji -

umrljivosti ni bila večja.


Profesor in nanopatolog Stefano Montanari

Krste nič novega v Italiji: italijanski profesor

Ko je novinar italijanskega profesorja in nano-patologa Stefana Montanarija vprašal o vseh krstah, je profesor dejal:


»Vse te krste so del 650.000 smrtnih žrtev, ki jih vsako leto imamo v Italiji - umrljivosti se ni povečala. In če greš v katero koli bolnišnico, vidiš, da krste prihajajo vsak dan. Pred mnogimi leti sem zavrnil službo na področju otroške onkologije, ravno zato, ker nisem mogel prenesti spektakla belih krst, ki so nenehno odhajale mimo mene. To o čemer govorimo ni nič, kot sem rekel, veste, da je mogoče manipulirati s posnetki in kontekstom, da dosežete vtis, ki ga želite posredovati. Tu govorimo o smrti treh ljudi zaradi koronavirusa. Če številka medijem ne ugaja, je to druga stvar, vendar so dejstva takšna, kot so - in te številke, kot sem rekel, prihajajo iz Nacionalnega inštituta za zdravje.


»Poglejte, in citiram Nacionalni inštitut za zdravje, dejansko število smrtnih žrtev, ki so jih pripisali ali potrdili kot povzročitelje virusa korona, je bilo 3 (to je bilo pred nekaj dnevi, ko je bilo prijavljenih številk že na stotine). In ko slišim, kako Mario Giordano (znani novinar) reče, da te novice ne bi smeli razkriti, se vprašam, kakšno novinarstvo imamo v Italiji (in morda tudi v svetu). Ne govorim o župnijskem časopisu, govorim o novinarju, ki je zelo razvpit, ki govori nekaj v nasprotju s samo etiko novinarstva ... Ta človek zagovarja dezinformacije. Sramota."


Kdor želi sodelovati v skupinski tožbi,

lahko po elektronski pošti kontaktira odvetnika

dr. Reinerja Fuellmicha na info@fuellmich.com

The German Corona Extra-Parliamentary Inquiry is launching the largest class-action lawsuit in history.


Dr. Reiner Fuellmich – a top German trial lawyer who won lawsuits against Deutsche Bank and Volkswagen – is leading a team of 34 lawyers prosecuting global officials over COVID-19 lockdowns.


Their class-action lawsuits target those they believe are responsible for the lockdowns, from local level politicians to the World Health Organization (WHO) and pharmaceutical companies.


They seek damages for people negatively impacted by lockdowns, saying it is a deliberate crime against humanity and must be legally qualified as crimes against humanity, as defined in Section 7 of the International Criminal Code.


The lawyers have been investigating since July 2020, interviewing a large number of international scientists and experts.


The claims

The lawyers claim the WHO and some of its partners misled the world over the severity of the COVID-19 pandemic, which prompted lockdown measures they say damaged people’s livelihoods and economies.


The lawyers aim to prove that PCR tests were misused to create the appearance of a dangerous pandemic.


“Our focus is upon the PCR test because if we manage to convince a court of law that this is a fraudulent PCR test being marketed with the assertion that it can detect infection – if we can convince a court of law that this is a false statement – then the whole house of cards is going to come crashing down,” said Fuellmich.


“That is the tool they’re using to keep people in panic mode. And there’s no basis for this panic, because as I just pointed out, even according to the WHO, which couldn’t escape the conclusions of (Professor) John Ioannidis (of Stanford University) that mortality or lethality is roughly the same as the common flu.”


Fuellmich said a number of lawsuits will be filed, starting in Germany, the U.S. and Canada. He said they will use pieces of evidence and expert testimony to convince a court of law that this is a staged pandemic and that there’s other goals and other people behind this who are trying to push completely different goals.


“This has nothing to do with the world’s health.”


Monetary compensation

Fuellmich demands those who have been harmed by the lockdown receive full compensation for their losses.

“Under the rules of civil tort law, all those who have been harmed by these PCR test-induced lockdowns are entitled to receive full compensation for their losses,” said Fuellmich.


“In particular, there is a duty to compensate, i.e. a duty to pay damages for the loss of profits suffered by companies and self-employed persons as a result of the lockdown and other measures.”


Lawsuit launched in Canada

Fuellmich said class action lawsuits aren’t an option in most parts of the world but they are a regular part of legal practice in Canada and the U.S. He said class action suits will be launched in Canada and the U.S., and then these lawsuits can be joined by “all affected parties worldwide.”


According to CBC, Ottawa lawyer Michael Swinwood has filed a class-action lawsuit against the governments of Canada and Ontario, individual political leaders, the Bill and Melinda Gates Foundation, and the World Health Organization.


“It’s a challenge to what is being put before humanity,” Swinwood told CBC.

“We’re saying straight up that there is no justification for the declaration of a pandemic … I’d go so far as to say that what medical science says is that this is no worse than a seasonal flu.


The lawsuit states all the defendants allowed for the bringing in of COVID restrictions and shutdowns “without lawful authority and due process on behalf of the mind, body and health of the Canadian Public.”


The class action suit from Ontario claimants include the owner of a convenience store in Henvey Inlet First Nation, a small business owner in Peterborough, a disabled man in Balderson, and a single mother in Toronto.


They are each seeking $1 million, as are the likely millions of “John and Jane Does” named in the suit representing everyone else affected by the pandemic.


Swinwood told CBC that he expects the governments will claim the suit is “frivolous and vexatious” but “that doesn’t matter, the facts are all there.”


COVID hasn’t caused excess mortality: Lawyers

Fuellmich’s team of lawyers maintain COVID “has not caused any excess mortality anywhere in the world.”

Pandemic measures, however, have “caused the loss of innumerable human lives, and have destroyed the economic existence of countless companies and individuals worldwide,” said Fuellmich.


The lawyers claim that the mainstream media, Big Tech, key government leaders, nongovernmental organizations and their chosen health “experts” all created unreasonable and illogical fear.


Together, they’ve effectively promoted falsehoods while simultaneously censoring truth,” said Fuellmich.


The end result is devastating to democracy, freedom and public health.


Italy investigation

In February 2021, the lawyers interviewed doctors and experts about the high death toll in Northern Italy when the pandemic first hit. Their main focus was what happened in Bergamo when the world saw images of coffins being carried away in military trucks from hospitals.


Italian physician Dr. Luca Speciani – who was a doctor at Bergamo – told the committee a “great number of flu vaccinations” were done in Bergamo and scientific evidence proves that the flu vaccine made elderly people more susceptible to COVID.


He said the mass flu vaccination campaign combined with transferring COVID patients into care homes, caused more to become ill. He added that relatives of the deceased are now suing Lombardy authorities and the public prosecutor is investigating.

He said Italy is known for its high rate of nosocomial infections, which the elderly and weak are susceptible.


Dr. Speciani also claimed many people died with COVID, and not from COVID. He said they were generally in their 80s and had three comorbidities.


All these coffins are part of the 650,000 deaths

we have every year in Italy —

there is no increase in mortality.

Professor and nano-pathologist

Stefano Montanari


Coffins nothing new in Italy: Italian professor

When a reporter asked Italian Professor and nano-pathologist Stefano Montanari about all the coffins, the professor said:


“All these coffins are part of the 650,000 deaths we have every year in Italy — there is no increase in mortality. And if you go to any hospital, you see coffins coming out every day. Many years ago I turned down a job in childhood oncology, precisely because I could not stand the spectacle of the white coffins that passed by me constantly. We are talking about nothing and, as I said, you know that it is possible to manipulate images and context to achieve the impression you wish to convey. Here we are talking of 3 people’s death attributable to coronavirus. If the number does not please the media, that is another matter, but the facts are what they are — and that number, as I said, comes out from the National Institute for Health.


“Look, and I am quoting the National Institute of Health, the actual deaths attributed or certified as having been caused by the corona virus were 3 (this was a few days ago when the numbers reported were already in the hundreds).


And when I hear Mario Giordano (a well-known journalist) say that we should not divulge this news, I wonder what kind of journalism we have in Italy (and maybe in the world). I’m not talking about the parish newspaper, I’m talking about a journalist of great notoriety, who says something contrary to the very ethics of journalism… This man is advocating disinformation. It is a shame.


Anyone wanting to participate in

a class-action lawsuit can email lawyer

Dr. Reiner Fuellmich at info@fuellmich.com


Vir: / Source: Alberta Press

https://albertapressleader.ca/?p=32211PROSIM DELITE TO INFORMACIJO NA VSEH SOCIALNIH OMREŽJIH IN PLATFORMAH, DA SVET KONČNO SPREGLEDA, DA GRE ZA NAJVEČJI ZLOČIN V ZGODOVINI IN NAJ SE TAKOJ NEHAJO CEPITI, TESTIRATI, NOSITI OBRAZNE MASKE... VSE TO JE DEL SATANISTIČNEGA NAČRTA

DEPOPULACIJE ČLOVEŠTVA!


TO NI TEORIJA, TO JE PRAVA ZAROTA!!!


PLEASE SHARE THIS INFORMATION ON ALL SOCIAL NETWORKS AND PLATFORMS SO THAT THE WORLD CAN FINALLY OVERLOOK THAT THIS IS THE GREATEST CRIME IN HISTORY AND THAT THEY WOULD IMMEDIATELY STOP VACCINATION, TESTING, WEARING FACIAL MASKS ... ALL THIS IS A PART OF SATANIC AGENDA

DEPOPULATION OF HUMANITY!


THIS IS NOT A THEORY, IT IS A REAL CONSPIRACY !!!


5,264 views0 comments