Vlada Izraela je prebivalstvo izpostavila množičnem poskusu na človeški vrsti!

Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment

BBC: "Izrael je v zameno za to, da je deloval kot globalni poskusni zajček, kupil velike zaloge "cepiva" za Covid-19."
BBC: "Israel bought large stocks of the [Covid-19] jab in exchange for acting as the world's guinea pig."
18. novembra 2020 so bili izraelski visoki zdravstveni uslužbenci ujeti nepripravljeni, ko je Pfizer objavil, da je njihovo "cepivo" proti Covid-19 "90-odstotno učinkovito" (popravljeno na 95%). Pri Moderni in AstraZeneci so naročili milijone odmerkov "cepiva", pri Pfizer-BioNTech pa nobenega.


Kako je potem Izrael decembra 2020 nabavil približno štiri do pet milijonov odmerkov "cepiva" Pfizer - dovolj za cepljenje vsaj dveh milijonov ljudi?
Premier Binyamin Netanyahu je poskušal pokazati, da lahko sam reši zadevo; sklene tajno pogodbo s proizvajalci cepiv, prav tako kot Donald Trump in ne razkrije sestavin, prav tako pa nihče ni omenil, da so cepiva COVID-19 (mRNA) eksperimentalna.


Klinična preskušanja faze 3 za cepiva COVID-19 še niso zaključena.
Zato "cepivi" Pfizer in Moderna mRNA NISO licencirani s strani FDA.
Obe "cepivi" sta prejeli "Dovoljenje za uporabo v izrednih razmerah"- (EUA-Emergency Use Authorization): "mehanizem za olajšanje razpoložljivosti in uporabe medicinskih protiukrepov ... V skladu z EUA lahko FDA dovoli uporabo neodobrenih medicinskih izdelkov."

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained


Varnost teh eksperimentalnih "cepiv" med blaznim tempom proizvodnje in distribucije ni bila ugotovljena. Že sama hitrost, s katero so bila "cepiva" razvita in testirana, je preprečevala pridobitev zadostnih informacij o neželenih stranskih učinkih; zlasti resne, dolgoročne škodljive učinke.

https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/


Poleg tega je tehnologija mRNA, ki se uporablja v teh "cepivih", tudi eksperimentalna. Nobeno drugo "cepivo", ki uporablja to tehnologijo, ni odobreno. Dolgoročna tveganja niso znana.

Dne 27. januarja 2021 sistem sledenja Johns Hopkins navaja, da je stopnja smrtnosti okužb v ZDA 1,7%; v Izraelu je 0,7%.

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Cases and Mortality by Country


Po podatkih ameriških centrov za nadzor bolezni (CDC) je bila 18. decembra 2020 (ravno ob začetku množičnega cepljenja) stopnja neželenih učinkov po cepljenju proti Covid-19 2,79 %.

To bi pomenilo, da je tveganje za neželjenimi stranskimi učinki zaradi "cepiva" veliko večje, kot tveganje, da bi umrli zaradi COVID-19.

10. decembra je na seji svetovalnega odbora FDA za oceno "cepiva" Pfizer za uporabo v okviru EUA dr. Kathrin Jansen, vodilna predstavnica Pfizerja, priznala, da so se opice kljub cepljenju s "cepivom" Pfizer okužile, ko so bile izpostavljene virusu.

Pfizer ni preizkusil, ali se lahko cepljene osebe okužijo tudi, če so izpostavljene virusu. Zato je povsem mogoče, da "cepivo" Covid-19 ni zaščita pred okužbo.

https://ahrp.org/pfizer-admitted-its-vaccine-does-not-prevent-covid-infection/


Svetovna zdravstvena organizacija je 26. januarja 2021 objavila najnovejše novice o "cepivu" Moderna Covid-19: Kaj morate vedeti, v katerem je SZO potrdila pomanjkanje dokazov o učinkovitosti: "Ne vemo, ali bo "cepivo" preprečilo okužbo in zaščito proti nadaljnjemu prenosu. Imunost traja več mesecev, vendar celotno trajanje še ni znano. Ta pomembna vprašanja se še preučujejo. "

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf


Priznano pomanjkanje dokazov o zaščitni vrednosti obeh "cepiv" mRNA zavrača splošno objavljene trditve o "90-95% učinkovitosti".

Odsotnost dokazov o zaščitni vrednosti teh "cepiv" odpravlja upravičenost izpostavljenosti tveganjem;
in spodkopava zatrjevano potrebo po teh cepivih.
On November 18, 2020, Israel's senior health officials were caught unprepared when Pfizer announced that its vaccine was "90% effective" (revised to 95%) against Covid-19. They had ordered millions of vaccine doses from Moderna and AstraZeneca but none for the Pfizer-BioNTech vaccine.

How then, did Israel procure an estimated four to five million doses of the Pfizer vaccine in December 2020 - enough to vaccinate at least two million people?Prime Minister Binyamin Netanyahu sought to show that he singlehandedly saved the day; enters into a secret contract with vaccine manufacturers, just like Donald Trump, and does not disclose the ingredients, nor has anyone mentioned that COVID-19 (mRNA) vaccines are experimental.

The COVID-19 vaccine phase 3 clinical trials have not yet been completed. This is why both the Pfizer and Moderna mRNA vaccines have NOT been licensed by the FDA. Both vaccines received "Emergency Use Authorization" (EUA): "a mechanism to facilitate the availability and use of medical countermeasures…Under an EUA, FDA may allow the use of unapproved medical products."

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained


The safety of these experimental vaccines has not been established during the frenzied pace of production and distribution. The sheer speed at which the vaccines were developed and tested precluded obtaining sufficient information about adverse side effects; in particular, serious, long term adverse effects. Furthermore, mRNA technology used in these vaccines is also experimental.

https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/


No other vaccines using this technology have been approved. The long-term risks are unknown. As of January 27, 2021, Johns Hopkins' tracking system states that the infection fatality rate in the U.S. is 1.7%; in Israel it is 0.7%.

According to the US Centers for Disease Control (CDC), as of Dec. 18, 2020 (just when mass vaccinations began), the adverse event rate following Covid-19 vaccination was 2.79%.

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Cases and Mortality by Country


This would indicate that the short-term risk of harm from the vaccine is far greater than the risk of dying from COVID-19.

On December 10th, at FDA's advisory committee meeting to evaluate Pfizer's vaccine for use under EUA, Dr. Kathrin Jansen, Pfizer's lead representative, acknowledged that despite being vaccinated with Pfizer's vaccine, monkeys became infected when they were exposed to the virus.

https://ahrp.org/pfizer-admitted-its-vaccine-does-not-prevent-covid-infection/

Pfizer did not test whether vaccinated people could also become infected when exposed to the virus. It is, therefore, entirely possible that the Covid-19 vaccine is no defense against infection.

On January 26 2021, the World Health Organization posted the latest news about the Moderna Covid-19 vaccine: What You Need to Know, in which the WHO confirmed lack of efficacy evidence: "We do not know whether the vaccine will prevent infection and protect against onward transmission. Immunity persists for several months, but the full duration is not yet known. These important questions are being studied."

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf


The acknowledged lack of evidence for the protective value of both of the mRNA vaccines refutes the widely publicized "90% -95% effectiveness" claims.
The absence of evidence for the protective value of these vaccines eliminates the justification for exposure to the risks;
and undermines the claimed need for these vaccines.


Vir / Source: GreenMedInfo

https://www.greenmedinfo.com/blog/government-consigned-israeli-population-be-human-subjects-massive-experiment

115 views0 comments