VB:Od uvedbe cepljenja se je smrtnost med otroci povečala za 62% (do 400 % pri ranljivih otrocih)!!!

GB: Mortality among children has increased by 62% (up to 400% in vulnerable children) since the introduction of vaccination !!!


Ali je le naključje, da se je smrtnost med otroci od uvedbe mRNA cepiv povečala za 62 %
(do 400 % pri ranljivih otrocih) glede na petletno povprečje?

Smrtnost otrok narašča, odkar je Združeno kraljestvo začelo cepiti najstnike, stare od 12 let in več. Analiza tveganja in koristi vzbuja resne dvome o injiciranju poskusnega zdravila tej starostni skupini.

Britanska nacionalna zdravstvena služba NHS je 20. septembra objavila, da bo cepivo proti koronavirusu uvedeno za otroke, stare od 12 do 15 let. V okviru največje akcije cepljenja v zgodovini zdravstvenih storitev v državi lahko skoraj tri milijone otrok prejme prvi odmerek cepiva Pfizer. Po podatkih NZS so se cepljenja začela v več sto šolah (38. teden), v prihodnjih tednih pa se bo program injiciranja razširil tudi na druge.

Povečanje števila smrtnih primerov
Po vladni uvedbi cepljenja je iz podatkov Urada za nacionalno statistiko Združenega kraljestva moč razbrati, da je bilo število smrti med 38. in 41. tednom leta 2021 med otroki, starimi 10-14 let, za 62 % višje od števila petletnega povprečja smrti v tej starostni skupini v istem obdobju. Poleg tega se je porast smrti začela, ko so otroci začeli prejemati eksperimentalno "cepivo".

Trend naraščanja smrti otrok se nadaljuje. V 43. tednu 2021 je umrlo več otrok v starostni skupini 5-14 let kot običajno. Podatki britanske zdravstvene varnostne agencije (UKHSA) so pred kratkim razkrili, da je konec oktobra umrlo toliko otrok, da je prišlo do presežne umrljivosti.

Ali obstaja povezava
Odločitev za cepljenje otrok, starejših od dvanajst let, je prišla po tem, ko so štirje glavni zdravniki (CMO) Združenega kraljestva svetovali vladi Združenega kraljestva, naj jim ponudi injekcijo Pfizer-ja. Vlada se je odločila, da bo nadaljevala s programom injiciranja, kljub temu, da je Skupni odbor za cepljenje in imunizacijo (JCVI) predhodno izjavil, da ne more podpreti univerzalnega cepljenja otrok.

Ali je le naključje, da se je smrtnost med otroki od takrat povečala za 62 %
(do 400 % pri ranljivih otrocih) glede na petletno povprečje?
CMO priznava, da ne poznajo škodljivih učinkov, ki jih bo imela injekcija na otroke, in navajamo, da "priznavamo, da obstaja precejšnja negotovost glede obsega možnih poškodb."

Ko razmišljajo o tem, ali naj cepijo otroke te starosti ali ne, CMO navaja, da bo injekcija "pomagala preprečiti izbruhe v razredu in nadaljnje motnje v izobraževanju." Vendar njihova utemeljitev nima dejanske podlage; kot se nenehno kaže cepljenje ne uspe preprečiti okužbe ali prenosa. Poleg tega si niti Pfizer ni upal trditi tega, kar trdi CMO. Zato argument vlade, da koristi odtehtajo tveganja, ne drži.

Poleg tega je cepljenje tvegano za dobro počutje otrok. Maja 2021 je Pfizer objavil 37-stranski list z informacijami o varnosti in uporabi njihovega cepiva, iz katerega izhaja, da lahko 79 % cepljenih otrok, starejših od 12 let, pričakuje neželene učinke. Na žalost je vlada tokrat ignorirala Pfizer in mediji zavračajo poročanje o njihovih navedbah, ker se zdi, da ne bi ustrezala njihovi trenutni »politični pripovedi«.

Ali bo vlada raziskala, zakaj je prišlo do velikega povečanja števila smrtnih primerov glede na petletno povprečje, odkar so mladostniki prejeli injekcije? Ali bodo takoj ustavili uvajanje te eksperimentalne injekcije otrokom, če bo obstajala neposredna povezava?

Zdravi otroci in najstniki praktično nimajo tveganja
Exposé poroča, da je v zadnjih 18 mesecih 1 od 312.000 otrok in najstnikov (mlajših od 19 let) z že obstoječo boleznijo umrl zaradi korona virusa. Medtem ko je v 20 mesecih zaradi korona virusa umrl le 1 od 1,1 milijona otrok, ki niso imeli predhodno obstoječe bolezni.

Podatki javnega zdravstva v Angliji kažejo, da je bilo od vseh smrti zaradi korona virusa Delta (od 1. februarja 2021 do 12. septembra 2021) v Združenem kraljestvu 71 % cepljenih.

Med delno cepljeno populacijo je bilo zabeleženih 166 smrtnih primerov,

med necepljeno populacijo 722,

med popolnoma cepljeno populacijo 1.613 umrlih.


Nobenega opravičila ni za cepljenje otrok

z eksperimentalno mRNA gensko terapijo.


Is it just a coincidence that deaths among children have increased by 62% since the rollout of the mRNA shots (up to 400% in vulnerable children) against the five-year average?

Deaths of children have been on the rise since the UK started vaccinating teenagers from the age of 12 and older. The risk-benefit analysis raises serious doubts about injecting this age group with the experimental drug.

On September 20, the British national health service NHS announced that the coronavirus vaccine would be rolled out for children aged 12 to 15. In part of the biggest vaccination drive in the country’s health service history, nearly three million children can receive a first dose of the Pfizer vaccine. According to the NHS, jabs started in hundreds of schools (week 38), with the injection program rolling out to others in the coming weeks.

Increase In Deaths
Following the government’s vaccine rollout, the UK’s Office of National Statistics shows that the number of deaths between week 38 and week 41 of 2021 among children aged 10-14 were 62% higher than the five-year average for the number of deaths in this age group during the same period. Furthermore, the increase in deaths began when children started receiving the experimental “vaccine.”

The trend of increasing deaths among children is continuing. More children in the age group 5-14 years died in week 43 of 2021 than usual. Data from the UK Health Security Agency (UKHSA) recently revealed that so many children died at the end of October that there was excess mortality.

Is There A Connection
The decision to jab children over twelve came after the four Chief Medical Officers (CMO’s) of the United Kingdom advised the UK Government to offer the Pfizer injection to them. The government decided to go ahead with the injection program despite the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) previously stating that they could not support universal vaccination of children.

Is it just a coincidence that deaths among children have since increased by 62%
(up to 400% in vulnerable children) against the five-year average?
The CMO admits they do not know the adverse effects the injection will have on children stating, we “acknowledge that there is considerable uncertainty regarding the magnitude of the potential harms.

When considering whether or not to vaccinate children of that age, the CMO states that the jab will “help prevent classroom outbreaks and further disruptions to education.” However, their reasoning has no factual basis; as the jab has shown, it continuously fails to prevent infection or transmission. Moreover, even Pfizer does not make the CMO’s claim. Therefore, the government’s argument that the benefits outweigh the risks is invalid.

Furthermore, the jab is risky for children’s well-being. In May 2021, Pfizer published a 37-page “factsheet” on the safety and use of their vaccine, from which it emerges that 79% of vaccinated children over the age of 12 could expect side effects. Unfortunately, the government ignored Pfizer’s, and the media refuse to report on their admission because it does not seem to fit their current “political narrative.”

Will the government investigate why there has been a massive increase in deaths from the five-year average since teens received the jab? Will they immediately stop the rollout of this experimental injection to children if there is a direct connection?

Healthy Children And Teenagers Have Virtually No Risk
The Exposé reports, in the past 18 months, 1 in 312,000 children and teenagers (under the age of 19) with a pre-existing condition have died from coronavirus. While in 20 months, only 1 in 1.1 million children died of the coroanvirus, who had no pre-existing conditions.

Public Health England data shows that of all of the UK’s Delta coroanvirus deaths (from February 1, 2021, to September 12, 2021), 71% were vaccinated. One hundred sixty-six deaths were recorded among the partially vaccinated population, 722 deaths among the unvaccinated population, and 1,613 deaths among the fully vaccinated population.

There is no justification for giving an experimental

mRNA gene-therapy injection to children.Vir: / Sourc: RAIR FOUNDATION USA

https://rairfoundation.com/great-britain-excess-mortality-among-children-after-vaccine-rollout/


633 views0 comments