V skladu s Hipokratovo prisego nasprotujem predlaganemu obveznemu cepljenju zoper Covid-19.

In line with the Hippocratic Oath, I oppose the proposed mandatory vaccination against Covid-19.


V skladu s Hipokratovo prisego nasprotujem predlaganemu obveznemu cepljenju zoper Covid-19.


Nobeno uporabljano Covid cepivo ni licencirano, ker še niso bili raziskani dolgoročni učinki in negativne zdravstvene posledice teh cepiv.


Cepljenje z vsemi Covid cepivi predstavlja ugotavljanje učinkovitosti in varnosti teh cepiv na ljudeh. To preizkušanje učinkovitosti in varnosti Covid cepiv na ljudeh bo trajalo do leta 2023.


Zato morajo biti vsi cepljeni pred cepljenjem seznanjeni z zgornjimi dejstvi in prostovoljno brez prisile ali pogojevanja pristati na sodelovanje v medicinskem preizkušanju teh cepiv.


Izvajalci in organizatorji cepljenja ne dovolj informiranih ljudi bodo ovadeni v mednarodni tožbi, ki jo vlagajo tisoči odvetnikov v svetu pod vodstvom dr. Reinerja Fullmicha za zločin proti človeštvu. Obravnava bo predvidoma septembra 2021.


mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

spec.int.med. in dipl.psiholog
In line with the Hippocratic Oath, I oppose the proposed mandatory vaccination against Covid-19.


No Covid vaccine used is licensed because the long-term effects and adverse health effects of these vaccines have not been studied.


Vaccination with all Covid vaccines involves determining the efficacy and safety of these vaccines in humans. This trial of the efficacy and safety of Covid vaccines in humans will last until 2023.


Therefore, all vaccinated persons should be made aware of the above facts prior to vaccination and voluntarily agree to participate in medical trials of these vaccines without coercion or conditionality.


Providers and organizers of vaccination of insufficiently informed people will be sued in an international lawsuit filed by thousands of lawyers around the world led by dr. Reiner Fullmich for a crime against humanity. The hearing is scheduled for September 2021.mag. Vladimir Pirnat, MD

internal medicine specialist and graduate psychologist

263 views0 comments