SZO postavlja pod vprašaj zmožnost PCR testa za odkrivanje COVID-19 (lažni pozitivni rezultati) !!!

WHO Calls Into Question Ability Of PCR Test To Detect COVID-19 (False Positives)


Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 14. decembra na svoji spletni strani objavila obvestilo z naslovom „Obvestilo WHO za uporabnike IVD“ v zvezi s „tehnologijami testiranja nukleinskih kislin (NAT), ki uporabljajo verižno reakcijo polimeraze v realnem času (RT-PCR) za zaznavanje virusa SARS-CoV-2."


On December 14th the World Health Organization (WHO) released a notice on their website titled “WHO Information Notice for IVD Users” regarding “nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2.”


V njem navajajo, da ljudje, ki so pozitivni na COVID-19, dejansko nimajo COVID-19, znanega kot lažno pozitivni.

Navajajo naslednje: "WHO je prejela povratne informacije uporabnikov o povišanem tveganju za lažne rezultate SARS-CoV-2 pri preskušanju vzorcev z uporabo reagentov RT-PCR na odprtih sistemih. Tako kot pri vsakem diagnostičnem postopku pozitivne in negativne napovedne vrednosti za izdelek v določeni populaciji testiranja so pomembne.


»Ko se stopnja pozitivnosti za SARS-CoV-2 zmanjša, se zmanjša tudi pozitivna napovedna vrednost. To pomeni, da se verjetnost, da je oseba, ki ima pozitiven rezultat (zaznan SARS-CoV-2), resnično okužena s SARS-CoV-2, zmanjša z zmanjšanjem stopnje pozitivnosti, ne glede na specifičnost preskusa.


"Zato ponudnike zdravstvenih storitev spodbujamo, da upoštevajo rezultate testiranja skupaj s kliničnimi znaki in simptomi, potrjenim statusom stikov itd." Zamisel, da nekateri ljudje s pozitivnim testom na COVID-19 morda dejansko nimajo COVID-19, je bila med to pandemijo pogosta tema, saj so številni znanstveniki in zdravniki postavili pod vprašaj učinkovitost testa za razglasitev pandemije.

22 raziskovalcev je na primer objavilo članek, v katerem je razloženo, zakaj je po njihovem povsem jasno, da test PCR ni učinkovit pri prepoznavanju primerov COVID-19. Prevara s testiranjem PCR: Tehnike ,glede na navedbe izumitelja, ni mogoče uporabiti za odkrivanje virusov. Posledično lahko opazimo veliko lažno pozitivnih rezultatov.

Možni so tudi lažni negativi. Trdijo, da je test popolnoma neuporaben za odkrivanje COVID-19.

In it they state that people who test positive for COVID-19 may not actually have COVID-19, known as false positives. They state the following:

“WHO has received user feedback on an elevated risk for false SARS-CoV-2 results when testing specimens using RT-PCR reagents on open systems.As with any diagnostic procedure, the positive and negative predictive values for the product in a given testing population are important to note.


“As the positivity rate for SARS-CoV-2 decreases, the positive predictive value also decreases. This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as positivity rate decreases, irrespective of the assay specificity.


“Therefore, healthcare providers are encouraged to take into consideration testing results along with clinical signs and symptoms, confirmed status of any contacts, etc.”

The idea that some people who test positive for COVID-19 may not actually have COVID-19 has been a common theme during this pandemic as many scientists and doctors have called into question the efficacy of the test for declaring a pandemic.

For example, 22 researchers have put out a paper explaining why, according to them, it’s quite clear that the PCR test is not effective in for identifying COVID-19 cases.

The PCR Testing Scam: The Technique Cannot Be Used To Detect Viruses, According To Its Inventor

As a result we may be seeing a significant amount of false positives. False negatives are also a possibility. They claim that the test is completely useless for detecting COVID-19.

Na spodnji povezavi je pa še kompletno poročilo za naše kvazi "strokovnjake", ki niso želeli poslušati PRAVIH STROKOVNJAKOV! Verjetno se zdaj že zavedate, da ste odgovorni za vaša dejanja, od strašenja ljudi in širjenja panike do posledic ukrepov LOCKDOWN-a!

BODITE VSAJ TOLIKO DOSTOJNI, DA TAKOJ NEPREKLICNO ODSTOPITE IZ SVOJIH POLOŽAJEV!!!

Below is a complete report for our quasi-"experts" who did not want to listen to REAL EXPERTS!You are probably already aware that you are responsible for your actions, from scaring people and spreading panic to the consequences of LOCKDOWN actions!


BE AT LEAST DIGNIFIED AND IMMEDIATELY WITHDRAW YOUR POSITIONS !!!
https://cormandrostenreview.com/report/


https://cormandrostenreview.com/report/Vir: Humans Are Free

https://humansarefree.com/2021/01/who-calls-into-question-ability-of-pcr-test-to-detect-covid-19-false-positives.html

28 views0 comments