SPOROČILO ZA JAVNOST! Zdravniki in znanstveniki so opozorili agencijo EMA, COVID CEPIVA SO NEVARNA!

BREAKING NEWS: Doctors and Scientists Write to European Medicines Agency Warning of COVID-19 Vaccine Dangers


10. marec 2021

Skupina znanstvenikov in zdravnikov je danes objavila odprto pismo, v katerem Evropsko agencijo za zdravila (EMA) poziva, naj odgovori na nujna varnostna vprašanja v zvezi s cepivi COVID-19 ali prekliče dovoljenje za cepiva.


V pismu so opisane resne potencialne posledice tehnologije "COVID-19 cepiva", opozorilo na možne avtoimunske reakcije, nepravilnosti strjevanja krvi, možgansko kap in notranje krvavitve, "tudi v možganih, hrbtenjači in srcu".


Avtorji zahtevajo dokaze, da je bila vsaka opisana zdravstvena nevarnost "izključena na predkliničnih živalskih modelih z vsemi tremi cepivi, preden jih je EMA odobrila za uporabo na ljudeh."


"Če vsi takšni dokazi ne bodo na voljo, zahtevamo, da se odobritev za uporabo genskih cepiv umakne, dokler EMA ne bo pravilno obravnavala vseh zgornjih vprašanj.", so napisali avtorji.


Pismo je bilo naslovljeno na izvršno direktorico agencije EMA Emer Cooke in je bilo poslano v ponedeljek, 1. marca 2021. Pismo je bilo kopirano predsedniku Sveta Evrope in predsednici Evropske komisije.

Navaja: "Načeloma podpiramo uporabo novih medicinskih posegov." Vendar „obstajajo resni pomisleki, poleg tistih, ki so že navedeni zgoraj, da je bila odobritev cepiv za COVID-19, s strani agencije EMA, preuranjena in nepremišljena ter da je uporaba teh cepiv pomenila in še vedno pomeni „eksperimentiranje na ljudeh“

, kar je kršilo in še vedno krši Nürnberški zakonik. "


Povezava do pisma: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595


Video izjava profesorja Sucharita Bhakdija, zaslužnega profesorja za medicinsko mikrobiologijo in imunologijo in nekdanjega predsednika Inštituta za medicinsko mikrobiologijo in higieno:


https://lbry.tv/@Doctors4CovidEthics:d/Prof.-Sucharit-Bhakdi-statement-on-EMA-open-letter.ENG:0


Za komentar se obrnite na profesorja Sucharita Bhakdija:

dr. Sucharit.bhakdi@gmx.de

ali na izrednega profesorja Michaela Palmerja: mpalmer@uwaterloo.caV javni izjavi je skupina dejala ...


»Komaj smo poslali pismo, pa je Norveška agencija za zdravila opozorila, da so cepiva COVID-19 morda preveč tvegana za uporabo pri šibkih starejših, prav to skupino nameravamo zaščiti. Dodali bi še, da so na podlagi mehanizmov delovanja cepiv za spodbujanje proizvodnje beljakovin, ki imajo škodljive patofiziološke lastnosti, lahko ranljivi tudi ljudje, ki niso stari in so že oboleli.


Novi podatki kažejo, da so neželeni učinki cepiva trikrat pogostejši pri tistih, ki so bili na primer predhodno okuženi s koronavirusom. Pri nobenom cepivu niso klinična testiranja trajala več kot nekaj mesecev, kar je preprosto prekratko za določitev varnosti in učinkovitosti.


„Zato menimo, da je kot izhodišče pomembno našteti in oceniti vse smrti, ki so se zgodile v 28 dneh po cepljenju, in primerjati klinične slike s tistimi, ki niso bili cepljeni.


„Kar zadeva razvoj cepiv proti COVID-19, je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 27. januarja 2021 v svoji resoluciji 2361 navedla, da morajo države članice zagotoviti, da so vsa cepiva proti COVID-19 podprta z visoko kvalitetnimi preizkusi, ki morajo biti v skladna in opravljena z etičnimi načeli.


Ta merila zavezujejo uradnike EMA in druge regulativne organe v državah EU. Opozoriti jih je treba, da morda kršijo Resolucijo 2361 z uporabo medicinskih izdelkov, ki so še v fazi 3 študije.


»V skladu z Resolucijo 2361 morajo države članice državljane obvestiti tudi, da cepljenje NI obvezno, in zagotoviti, da nihče ne bo politično, socialno ali kako drugače prisiljen, da bi se cepil.


10th March 2021

A group of scientists and doctors has today issued an open letter calling on the European Medicines Agency (EMA) to answer urgent safety questions regarding COVID-19 vaccines, or withdraw the vaccines’ authorisation.


The letter describes serious potential consequences of COVID-19 vaccine technology, warning of possible autoimmune reactions, blood clotting abnormalities, stroke and internal bleeding, “including in the brain, spinal cord and heart”.


The authors request evidence that each medical danger outlined “was excluded in pre-clinical animal models with all three vaccines prior to their approval for use in humans by the EMA.”


“Should all such evidence not be available”, the authors write, “we demand that approval for use of the gene-based vaccines be withdrawn until all the above issues have been properly addressed by the exercise of due diligence by the EMA.”


The letter is addressed to Emer Cooke, Executive Director of the EMA, and was sent on Monday 1 March 2021. The letter was copied to the President of the Council of Europe and the President of the European Commission.


It states: “We are supportive in principle of the use of new medical interventions.” However, “there are serious concerns, including but not confined to those outlined above, that the approval of the COVID-19 vaccines by the EMA was premature and reckless, and that the administration of the vaccines constituted and still does constitute ‘human experimentation’, which was and still is in violation of the Nuremberg Code.”


Link to letter: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595


Video statement by Professor Sucharit Bhakdi, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology and Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene:

https://lbry.tv/@Doctors4CovidEthics:d/Prof.-Sucharit-Bhakdi-statement-on-EMA-open-letter.ENG:0


For comment contact Professor Sucharit Bhakdi MD: sucharit.bhakdi@gmx.de, or Associate Professor Michael Palmer MD:mpalmer@uwaterloo.ca

In a public statement the group said…

“No sooner did we deliver our letter than the Norwegian Medicines Agency warned that COVID-19 vaccines may be too risky for use in the frail elderly, the very group these vaccines are designed to protect. We would add that, by virtue of the mechanisms of action of the vaccines, to stimulate the production of spike protein, which has adverse pathophysiological properties, there may also be vulnerable people who are not old and already ill. New data shows that vaccine side effects are three times as common in those who have previously been infected with coronavirus, for example.


None of the vaccines have undergone clinical testing for more than a few months, which is simply too short for establishing safety and efficacy.


“Therefore, as a starting point, we believe it is important to enumerate and evaluate all deaths which have occurred within 28 days of vaccination, and to compare the clinical pictures with those who have not been vaccinated.


“More broadly, with respect to the development of COVID-19 vaccines, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has stated in their Resolution 2361, on 27th January 2021, that member states must ensure all COVID-19 vaccines are supported by high quality trials that are sound and conducted in an ethical manner. EMA officials, and other regulatory bodies in EU countries, are bound by these criteria. They should be made aware that they may be violating Resolution 2361 by applying medical products still in phase 3 studies. "


“Under Resolution 2361, member states must also inform citizens that vaccination is NOT mandatory and ensure that no one is politically, socially, or otherwise pressured to become vaccinated."Pismo so podpisali: / The letter was signed by:


Professsor Sucharit Bhakdi MD

Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz

(Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)


Dr Marco Chiesa MD FRCPsych

Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy)


Dr C Stephen Frost BSc MBChB

Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden

(Medical Doctor) (United Kingdom and Sweden)


Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD

Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic

(Medical Doctor and Scientist) (Germany and United Kingdom)


Professor Martin Haditsch MD PhD

Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH

(Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany)


Professor Stefan Hockertz

Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) (Germany)


Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD,

Clinical Psychologist and Behavioural Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group

(Clinical Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)


Professor Ulrike Kämmerer PhD

Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), Remains engaged in active laboratory research Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany)


Associate Professor Michael Palmer MD

Department of Chemistry (studied Medicine and Medical Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada

(Medical Doctor and Scientist) (Canada and Germany)


Professor Karina Reiss PhD

Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany)


Professor Andreas Sönnichsen MD

Professor of General Practice and Family Medicine, Department of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Vienna (Medical Doctor) (Austria)


Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology)

Formerly Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom)


Zaradi pomembnosti tega pisma in zavedanja, da smo že celo leto v informacijski vojni, kjer se pomembne informacije brišejo in cenzurirajo, smo celotno objavljeno vsebino pisma shranili v PDF in Word formatu, da si ga lahko shranite in delite naprej. Podpisani zdravniki in znanstveniki so opravili svoje poslanstvo, za kar smo jim neizmerno hvaležni.

Zdaj moramo MI poskrbeti, da te informacije dosežejo širšo populacijo, da ljudem povemo resnico in posledično

USTAVIMO EKPERIMENTE NA LJUDEH,

USTAVIMO CEPLJENJE!


PROSIM DELITE NA VSEH PLATFORMAH IN KANALIH, DA OBVESTIMO LJUDI, KER SO GLAVNI MEDIJI ZATAJILI !!!

Word dokument / Word document:

Urgent Open Letter from Doctors and Scie
.
Download • 19KB

PDF dokument / PDF document:

Urgent Open Letter from Doctors and Scie
.
Download • 99KB
Due to the importance of this letter and the awareness that we have been in an information war for a whole year, where important information is deleted and censored, we have saved the entire published content of the letter in PDF and Word format so that you can save and share it. The undersigned doctors and scientists have carried out their mission, for which we are immensely grateful.

Now WE need to make sure that this information reaches a wider population, to tell people the truth and consequently

STOP EXPERIMENTS ON PEOPLE,

STOP VACCINATION !


PLEASE SHARE ON ALL PLATFORMS AND CHANNELS TO INFORM PEOPLE BECAUSE THE MAIN MEDIA HAS FAILED!

2,266 views0 comments