POSEBNO OBVESTILO IZ IRSKE - PREDSEDNICA SVETOVNE ZVEZE ZDRAVNIKOV - PROF. DOLORES CAHILL


Če bi v prejšnjih kliničnih preskušanjih umrlo od 25 do 50 ljudi, bi bilo preskušanje ustavljeno. V teh kliničnih preskušanjih v Evropski uniji je bilo do 5. junija 2021 zaradi teh 4 injekcij

13 867 smrtnih primerov in

1,48 milijona poškodovanih.


Če bi bili cepljeni vsi v EU (kar pa ne drži), bi te injekcije povzročile poškodbe pri 1,48 milijona ljudi od 445 milijonov v EU, vključno z Irsko.

Kar bi v izračunu pomenilo poškodbo pri

1 osebi od 299 oseb v EU, vključno z Irsko.


V resnici je recimo 20% cepljenih v EU in ker je vse to v kliničnih preskušanjih, 10% dobi injekcijo in 10% dobi placebo ...

potem je poškodovanih 1,45 milijona od 44 milijonov ljudi v EU (ne od 440 milijonov) ali poškodovan je 1 od 29,9 ljudi.


Ker so na voljo preventivni ukrepi (glejte spodaj),

so te injekcije nepotrebne in

cepljenje je treba ustaviti.


Vemo tudi, da je poročanj o neželenih stranskih učinkih premalo prijavljeno, neželeni dogodki pa lahko trajajo več mesecev, na primer ADE in citokinska nevihta, zato je lahko škoda veliko večja.


Tudi škoda zaradi neplodnosti in poseganja v DNK bi lahko bila večgeneracijska in bi povzročila veliko izgubo plodnosti pri ženskah, moških in otrocih v primeru cepljenja.


Zakon je ključnega pomena, saj je vsak moški ali ženska, ki ima možnost, da ustavi to škodo, po zakonu dolžan to ustaviti. Če teh procesov ne ustavijo, so z opustitvijo preiskave škode, poškodbe in smrti povzročili kaznivo dejanje po zakonu, "Tisti, ki ne prepreči tistega, česar je sposoben preprečiti, se šteje, da je stvar storil" Black's Law Dictionary 2. izdaja.


Po zakonu je kaznivo dejanje, če ne izvajamo zdravniških ukrepov in zdravljenja, in kaznivo dejanje je napačno predstavljanje ali odobritev medicinskih posegov, kot so ta klinična preskušanja, ki so nepotrebna in povzročajo škodo.


Ta klinična preskušanja je treba takoj ustaviti, saj povzročajo škodo na Irskem in v EU. Poglejte Obvestila o odgovornosti, katere sem jaz in Svetovna zveza za svobodo, poslali Stalnemu odboru za cepljenja, STIKO, Nemčija. Zdaj ne priporočajo injiciranja otrok.


Jaz, Dolores Cahill, po mojem prepričanju, trdim, da je treba te injekcije takoj ustaviti na Irskem za noseče matere, otroke in nerojene otroke.


Na voljo morajo biti tudi preventiva in zdravila, kot so vitamini D, vitamin C in Ivermektin, ki so prejeli Nobelovo nagrado, ki varno in učinkovito zdravijo bolezen, trpljenje in preprečujejo smrt zaradi SARS-CoV2. Hidroksiklorokin in cink sta učinkovita preventiva in zdravljenje ter na seznamu Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2017, zato sta varna že desetletja za nosečnice in doječe matere.


Lockdown-i povzročajo škodo in niso potrebni,

saj sta na voljo preventiva in zdravljenje.


V skladu z zakonom na Irskem in v vseh državah odgovorni moški in ženske, kot so regulator v posameznih okrožjih, predsednik vlade, predsednik odbora, ki daje priporočila za injiciranje, predsednik zdravniškega sveta, ki ne omogočijo učinkovite preventive in zdravljenja in vsi imajo možnost ustaviti to škodo, so po zakonu odgovorni zasebno in kot javni funkcionarji.


Vir

Poročila Evropske agencije za zdravila EudraVigilance o neželenih stranskih učinkih 5. junija 2021


Dolores Cahill 7. junija 2021

Prosim delite povsod

Telegram Dolores Cahill

DoloresCahill.com

In previous Clinical Trials, if 25 to 50 people died in the Clinical Trial, the trial would be stopped. There are 13, 867 deaths and 1.48 million injured from these 4 injections in Clinical Trials in the European Union up until 5th June 2021.


If everyone in the EU was injected, (which is not the case) the Harm of these injections is

1.48 million people per 445 million in the EU, including Ireland.

This works out at a Harm of

1 person in 299 in the EU, including Ireland.

In reality, say 20% are injected in the EU and as these are all in Clinical Trials, 10% get the injection and 10% get the placebo... then

the Harm is 1.45 million out of 44 million people in the EU (not 440 million)

or a Harm of 1 in 29.9 people. Since there are preventions available (see below), these injections are unnecessary and should be stopped.

Also, we know the reporting of adverse events is underreported, and the adverse events can take months to show, such as ADE and Cytokine Storm, so the Harm could be much higher. Also the Harm by Infertility and integration into DNA, could be multigenerational and lead to a huge loss of fertility in women, men and in children, if injected.


The Law is pivotal as any man or woman who is in a role to stop this Harm is required under the Law to Stop them. If they do not Stop these trials, by their Omission to investigate the harm, injury and death being caused, they are guilty of an offence under the Law, ‘He who does not prevent what he is able to prevent, is considered as committing the thing’ Black’s Law Dictionary 2nd Edition.

In Law, it is an offence to not give medical preventions and treatments, and an offence to misrepresent or authorise a medical intervention such as these Clinical Trials, which are unnecessary, and which cause Harm.


These Clinical Trials should be stopped immediately as they are causing Harm in Ireland and the EU. See the Notices of Liability, I and the World Freedom Alliance sent to the Standing Committee on Vaccinations, STIKO, Germany. They are now not recommending injecting Children.


I, Dolores Cahill, in my opinion, am stating that these injections should be stopped in Ireland for pregnant mothers, children and unborn children immediately.


And preventions and treatments available should be made available, such as Nobel Prize winning Vitamin D, Vitamin C and Ivermectin which treat safely and effectively the illness, suffering and prevent death from SARS-CoV2. Hydroxychloroquine and zinc is an effective prevention and treatment and on the World Health Organisation Essential Medicine of the World List 2017, so safe it is given safely for decades to pregnant and breastfeeding mothers. The Lockdowns cause Harm and are not necessary, as prevention and treatments are available. Under the Law, in Ireland, and in every Nation, the men and women responsible, such as the Regulator in Each County, the Prime Minister, the Chair of the Committee making Recommendations to Inject, the Chair of the Medical Council not giving preventions and treatments all have the ability to Stop this Harm and are accountable under the Law in their Private and in their Public Capacity.


Source

EudraVigilance European Medicine Agency Adverse Event Reports on 5th June 2021 (see slide above)


Dolores Cahill 7th June 2021

Please share widely

Telegram Dolores Cahill

DoloresCahill.comPROSIMO VAS, DA VSEBINO TEGA PISMA DELITE POVSOD !!!

PLEASE SHARE THE CONTENTS OF THIS LETTER WIDELY !!!

25,532 views0 comments