POGLEJTE KAKŠNE SO STATISTIKE ODMERKA IZ VAŠE SERIJE, 1% SERIJ IMA ZELO VELIKO STRANSKIH UČINKOV

Ta izjemna »spletna aplikacija« omogoča vsakomur, ki ima serijsko kodo cepiva Covid19, da vnese to kodo in ugotovi, ali so vam vbrizgali »vročo serijo« ali kaj manj škodljivega.

http://howbad.info/


Skupina petih neodvisnih znanstvenikov/raziskovalcev (od katerih so štirje zelo sposobni analitiki podatkov) je pregledala podatke v VAERS in ugotovila, da čeprav je večina številk serij povezanih z majhnim številom poročil o neželenih dogodkih, je približno 1 % serij povezanih z izredno stopnjo neželenih dogodkov, vključno s smrtnimi primeri.

Zavedamo se, da imajo izdelovalci cepiv pravno imuniteto proti sodnemu pregonu.
To pomeni, da jih ne morete tožiti, če ste poškodovani.

Toda njihova imuniteta pred odškodninami NE zajema kršitev različnih zveznih zakonov v zvezi z konsistentnostjo izdelkov. Zelo hudo kaznivo dejanje je dovoliti odpošiljanje "osiromašenega/kontaminiranega izdelka". Ko takšni izdelki prečkajo državno mejo, se storijo nadaljnji prekrški.

Pravni orli zavzemajo to stališče in upam, da bodo razkrili, da obstajajo izjemne stopnje variabilnosti, od serije do serije, v smislu strupenosti.
Upam, da bodo te informacije in orodje koristne za nekatere ljudi, ki iščejo odgovore.

Najboljše želje
Mike

Dr Mike Yeadon

Ps: prosim razširite to čim širše.

http://howbad.info/

This extraordinary “web app” permits anyone with a Covid19 vaccine batch code to enter that code & learn whether you’ve been injected with a “hot lot” or something less harmful.

http://howbad.info/


A team of five, independent scientists / researchers (four of whom are very capable data analysts) have reviewed the data in VAERS, discovering that, while most batch numbers are associated with low numbers of adverse event reports, around 1% of batches are associated with extraordinary rates of adverse events including deaths.
We understand that the vaccine makers have legal immunity against prosecution.
That means if you’ve been injured, you can’t sue them.
But their indemnity does NOT cover breaking various federal laws relating to product consistency. It’s a very serious crime to allow “adulterated product” to be sent out. When such products cross a state line, further offences are committed.
Legal eagles are moving on this aspect & I hope the revelation that there are extraordinary degrees of variability, batch to batch, in terms of toxicity.
I hope this information & tool will be of use to some people seeking answers.
Best wishes
Mike

Dr Mike Yeadon

Ps: please distribute this as widely as you can.

http://howbad.info/2,103 views0 comments