ODLIČNA NOVICA ! Avstrijsko sodišče je presodilo: PCR TEST NI PRIMEREN ZA DIAGNOZO! Klofuta Kurzu!

GREAT NEWS! An Austrian court has ruled: PCR TEST IS NOT SUITABLE FOR DIAGNOSIS! Slap on face for Kurz!V imenu republike «je bila 24. marca izdana senzacionalna sodba, ki je udarila panično politiko Kurzove vlade. Sodišče na več mestih navaja, da test PCR ni primeren za ugotavljanje nalezljivosti. Ta verjetno dejansko pravilna sodba posredno zavrača celotno koronsko politiko v Avstriji, ki temelji na tem testu.


Dunajsko upravno sodišče je ugodilo pritožbi FPÖ zoper prepoved sestanka, prijavljenega 31. januarja na Dunaju. "Prepoved je bila storjena napačno," piše v imenu republike. V razlogih za sodbo je sodišče na podlagi znanstvenih raziskav navedlo, da so razlogi za prepoved, ki jih je podalo dunajsko državno policijsko ministrstvo, popolnoma neutemeljeni. Sodišče se strinja z navedbami v pritožbi "glede vseh točk" in celo presega argumente, ki jih je navedla sama FPÖ. Podatki o merilih in definicijah, ki se uporabljajo za določanje števila obolelih za korono so zelo vprašljivi.


"PCR test ni primeren za diagnostiko"


Izrecno je poudarjeno, da tudi po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) "PCR test ni primeren za diagnozo in zato sam po sebi ne pove ničesar o bolezni ali okužbi osebe". Vendar minister za zdravje uporablja povsem drugačno, veliko širšo opredelitev primerov bolezni Covid-19, ki je ni mogoče uporabiti za utemeljitev prepovedi sestankovanja, ker: bi morala Corona komisija opredeliti primer ministra za zdravje in ne WHO; zato je kakršna koli določitev številk za "bolne / okužene" napačna.


Sodišče je prišlo do zaključka, da »informacije« dunajske mestne zdravstvene službe, na katerih je temeljila prepoved Dunajske državne policijske uprave, »ne vsebujejo nobenih veljavnih in na dokazih temelječih izjav ali ugotovitev o epidemiji«


Sodišče dobesedno: Na podlagi opredelitev ministra za zdravje "Opredelitev primera Covid-19" od 23. decembra 2020 je "potrjen primer" 1) katera koli oseba z dokazi o nukleinski kislini, specifični za SARS-CoV-2 ( PCR test, opomba), ne glede na klinično manifestacijo ali 2) katera koli oseba z dokazi o antigenu, specifičnem za SARS-CoV, ki izpolnjuje klinična merila, ali 3) katera koli oseba z dokazi o antigenu, specifičnem za SARS-CoV, ki izpolnjuje epidemiološka merila. Tako noben od treh "potrjenih primerov", ki jih je opredelil minister za zdravje, ne izpolnjuje zahtev koncepta WHO "bolan / okužen". WHO se noče zanašati samo na test PCR (potrjen primer 1).

Austrian court overturns judgment: PCR test not suitable for diagnosis


Translation - In the name of the republic” a sensational judgment was issued on March 24 which slapped the Kurz government's panic policy. The court states in several places that a PCR test is not suitable for determining infectivity. This probably factually correct judgment indirectly rejects the entire corona policy in Austria, which is based on this test.


The Vienna Administrative Court has granted a complaint by the FPÖ against the prohibition of its meeting registered for January 31 in Vienna. “The prohibition was wrongly done,” it says on behalf of the republic. In the grounds for the judgment, the court stated on the basis of scientific studies that the grounds for the prohibition put forward by the Vienna State Police Department are completely unfounded. The court agrees with the statements in the complaint "on all points" and even goes far beyond the arguments put forward by the FPÖ itself. In particular, the criteria and definitions used to determine the number of corona sufferers are being massively questioned.


"PCR test not suitable for diagnostics"


It is expressly pointed out that, even according to the World Health Organization (WHO), “a PCR test is not suitable for diagnosis and therefore does not in itself say anything about the disease or infection of a person”. However, the Minister of Health uses a completely different, much broader case definition for Covid-19 diseases, which cannot be used to justify the prohibition of a meeting, because: Should the Corona Commission have based the case definition of the Minister of Health and not that of the WHO; so any determination of the numbers for "sick / infected" is wrong.


The court came to the conclusion that the “information” from the Vienna City Health Service, on which the prohibition by the Vienna State Police Department was based, “ did not contain any valid and evidence-based statements or findings on the epidemic ”


The court literally: Based on the definitions of the Minister of Health, "Case definition Covid-19" from December 23, 2020, a "confirmed case" 1) is any person with evidence of SARS-CoV-2-specific nucleic acid (PCR test, note), regardless of clinical manifestation or 2) any person with evidence of SARS-CoV-specific antigen that meets the clinical criteria or 3) any person with evidence of SARS-CoV-specific antigen that meets the epidemiological criteria. Thus none of the three "confirmed cases" defined by the Minister of Health meet the requirements of the WHO concept of "sick / infected". The WHO refuses to rely solely on the PCR test (confirmed case 1) (...)


Shranite si celoten dokument / Save complete document


Verwaltungsgericht_FPOe-Versammlung
.pdf
Download PDF • 688KB


PROSIM DELITE DOBRO NOVICO / PLEASE SHARE THE GOOD NEWS

25,689 views0 comments