Naklepna kršitev zakona s strani državne uprave! Konkreten odgovor spoštovanega Mag. Mihael Bellisa
JAVNO SPOROČILO/OPOZORILO #RAVNATELJEM SLOVENSKIH IZOBRAŽEVALNIH IN VZGOJNIH USTANOV PRED NEZAKONITIMI POLICIJSKIMI/INŠPEKCIJSKIMI DOPISI ŠOLSKEGA #INŠPEKTORATA - ZDAJ VESTE, IN NIMATE IZGOVORA!
------------------------- RAVNATELJ, KI ZAVESTNO KRŠI ZAKON, IZGUBI OPRAVILNO SPOSOBNOST IZ RAZLOGA DRUŽBENE (NE)ODGOVORNOSTI! -------------------------
ZMEŠNJAVA #PRISTOJNOSTI POOBLASTIL DRŽAVNIH ORGANOV V SESTAVI IN NEPOZNAVANJE PRAVA DRŽAVNE UPRAVE

Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje, kot je to določeno v 5. členu Zakona o nalezljivih boleznih.

Tretji odstavek 5. člena določa, da Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo spremljajo in proučujejo epidemiološke razmere nalezljivih bolezni v skladu z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi sporazumi in v skladu s programi Svetovne zdravstvene organizacije ter na tej podlagi in v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije pripravijo programe za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni.


Težava nastane, ko ugotovimo, da Inštituta za varovanje zdravja ni. Ne obstaja. Njegov pravni naslednik je NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, vendar NIJZ ni tudi zakoniti naslednik IVZ. Tako nastane zakonska praznina in območni zavodi ostanejo brez zakonite glave, brez zakonitega vodstva, brez zakonitega naslednika. Vendar ta zakonska praznina še ni največja težava! Največja težava je v nepoznavanju pristojnosti državnih organov v sestavi in /nedovoljenem/ mešanju pristojnosti. Z zanemarjanjem spoštovanja pristojnosti pooblastil ni jasno, kdo je pristojen za izvajanje posameznih zakonskih področij in tako se upravni in pravni sistem v celoti ruši!


Trenutna situacija kaže, da je odstopljeni minister za zdravje v podobi predsednika vlade Janez Janša in 4 odstavek 5. člena ZNB določa, da programe določi minister, pristojen za zdravje, za posamezno leto ali za daljše obdobje. Program mora določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva.


V drugem odstavku 6. člena Zakona o nalezljivih boleznih je določeno, da kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in programe za varstvo prebivalstva pred zoonozami sprejme minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo. Zanimivo, da med pristojnostmi, ki jih za izvajanje Zakona o nalezljivih boleznih določa ravno ZNB ne najdemo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport niti Inšpektorata za šolstvo in šport, ki te dni v imenu Zakona o nalezljivih boleznih zastrašuje slovenske ravnatelje in direktorje drugih izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji.


Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.


ZNB v tretji točki 39. člena določa, da je po šolah prepovedano zbiranje, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni!

----------------

ZNB pa tudi ne določa, da je zbiranje v času nevarnosti širjenja bolezni dovoljeno ali dovoljeno z maskami! Očitno gre v tem primeru za malomarnost vlade, da za otroke v času nevarnosti širjenja bolezni odpre vrtce in šole, jim naloži nošenje nezdravih obraznih mask in hkrati aktivira inšpektorat za šolstvo da izvaja psihološki in nemoralni pritisk na ravnatelje, na učitelje, na otroke in posredno na starše otrok s tem, ko inšpektorat izdaja navodila za podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za katerega je pristojen zgolj inšpektorat za zdravje. Dovolite, da se izrazim: Vlada Janeza Janše dela kar tako po domače in kar tako po domače vse počez uničuje.

---------------

Pristojnost prepovedi zdravstvenega inšpektorata je določena v tretjem odstavku 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in to jasno ter nedvoumno izhaja iz 46.a člena; Nadalje iz 47. člena ZNB izhaja, da izvajanje nadzorstva nad preprečevanjem in obvladovanje nalezljivih bolezni po tem zakonu izvaja zdravstvena inšpekcija. Pravice in dolžnosti zdravstvene inšpekcije so navedene v osmih točkah 47. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Inšpektorat za šolstvo in šport po Zakonu o nalezljivih boleznih nima pristojnosti, da bi določal ali odločal o ukrepih ali izdajal druga navodila šolnikom na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.


NALOGE INŠPEKTORATA ZA ŠOLSTVO SO DOLOČENE

#Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, domovi za učence in dijaški domovi, ter nad opravljanjem dejavnosti s področja športa. Inšpektorat RS za šolstvo postal polnopravni član združenja mednarodnega združenja inšpektoratov SICI (Vir: t.ly/YOAJ in t.ly/P6oZ)


Organi v sestavi ministrstva so ustanovljeni za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi narave nalog ali delovnega področja treba zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog. Usmeritve za delo organa v sestavi zagotavlja #minister, ki ta organ tudi predstavlja pred državnim zborom in vlado.


Zakon o splošnem upravnem postopku v prvem členu določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah se podeli z zakonom. Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno #ministrstvo, in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi ministrstva.


Stvarna pristojnost državnih organov določa prepoved prevzema in prenosa pristojnosti (primer, ko Inšpektorat za šolstvo izvaja nadzor nad Zakonom o nalezljivih boleznih, za katerega je po zakonu iz 5. člena ZNB določen Zavod za varovanje zdravje, ki pa ne ostaja in tudi nima zakonitega naslednika...) je določena v 18. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, ki govori o prepovedi prevzema in prenosa pristojnosti. Noben organ, tako prvi odstavek 18. člena ZUP, ne more prevzeti posamezne upravne zadeve iz pristojnosti drugega organa in je rešiti sam, razen če zakon določa drugače. In Zakon o nalezljivih boleznih ne določa, da je možno pristojnosti (neobstoječega) Zavoda za varovanje zdravja prenesti na Inšpektorat za šolstvo! Pristojnost, ki inšpektoratu za šolstvo ne pripada in jo trenutno izvaja nezakonito, povzroča domino efekt (u)pravnih nepravilnosti in posledično totalni fiasko ustaljenega pravnega reda v sistemu šolstva!


Vlada od državljanov pričakuje spoštovanje zakona.
Ni problem! Le naučite se ga najprej sami brati in spoštovati!
In za zaključek tega opozorila vsem državnikom in državni upravi sporočam: Aequum et bonum!

Akademik II Mag. Mihael Bellis Spec. IUS Moralis Canonici & Gentium
Vsa čast, globok priklon in najlepša hvala za vaše javno sporočilo in vse priložene dokumente,
gospod magister Mihael Bellis
Pravni odgovori, več dokumentov
Shranite si dokument v PDF obliki

OBVESTILO_RAVNATELJEM
.pdf
Download PDF • 172KB

PRAVNA ODGOVORNOST ZA VSE KI ZAHTEVAJO TESTIRANJE

Shranite dokument v PDF obliki

izjava-o-odgovornosti-hitri-antigenski-t
.
Download • 371KB


sporočilo Društva za srečno življenje BELISShranite dokument v PDF formatu

Zahteva_prepovedi_vsem_ravnateljem
.pdf
Download PDF • 270KB

še zadnja alternativa
IZPISNICA
.pdf
Download PDF • 493KB
Celoten dokument v PDF obliki


2016-01-1999-1996-01-0570-npb14
.pdf
Download PDF • 380KB

2,714 views0 comments