Na voljo so novi naboji AstraZeneca za rusko ruleto z vašim zdravjem, plodnostjo ali celo življenjem

New AstraZeneca roulette rounds available for Russian roulette with your health, fertility or even life

Medtem, ko vam pristojne službe servirajo takšne lepe propagandne letake,


While the competent services serve you such beautiful propaganda leaflets,

proizvajalec navaja sledeče / the manufacturer states the following


Rekombinantni, replikacijski pomanjkljivi vektor adenovirusa šimpanzev, ki kodira glikoprotein s konico SARS-CoV-2. Proizvedeno v gensko spremenjenih človeških embrionalnih ledvicah (HEK-Human Embrional Kidney) 293 celic. Ta izdelek vsebuje gensko spremenjene organizme (GSO).
Med vsemi ostalimi dodatki velja omeniti Polisorbat 80.
Polisorbat 80 je narejen iz oljčnega olja in je pravzaprav emulgator in stabilizator!
Recombinant, replication deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Produced in genetically modified human embryonic kidney (HEK-Human Embryonic Kidney) 293 cells. This product contains genetically modified organisms (GMO-s).

Among all other additives, Polisorbat 80 is worth mentioning.
Polysorbate 80 is made from olive oil and is actually an emulsifier and stabilizer!Ker pa poleg javnosti, tudi zdravnike verjetno zanima kaj več o produktu AstraZeneca, pa poleg nekaj izsekov iz uradnega dokumenta, objavljamo tudi kompleten PDF dokument, katerega si lahko shranite in delite naprej!

However, because in addition to the public, doctors are probably interested in more info about the AstraZeneca product, in addition to some excerpts from the official document, we are also publishing a complete PDF document, which you can save and share!
covid_19_vaccine_astrazeneca_product_inf
.
Download • 581KB

Delite naprej, da bodo ljudje vedeli s čim se igrajo in da dejansko sodelujejo pri poskusih na ljudeh !!!
Share on so that people will know what they are playing with and that they are actually participating in experiments on humans !!!
71 views0 comments