Naš heroj dr. Reiner Füelmich bo tožil SZO-WHO zaradi ZAVAJANJA SVETA O IZBRUHU COVIDA-19 !!!

Our hero dr. Reiner Füllmich will sue the WHO for misleading the world about the outbreak of COVID-19 !!!


Odvetnik za varstvo potrošnikov Reiner Fuellmich pravi, da so agencije "zavestno zavajale vlade po vsem svetu."


Consumer protection trial lawyer Reiner Fuellmich says agencies 'knowingly misled governments across the world.'Skupina odvetnikov se pripravlja na tožbo proti Svetovni zdravstveni organizaciji in nekaterim njenim partnerjem zaradi domnevnega zavajanja sveta glede resnosti izbruha COVID-19 in ukrepov, sprejetih za nadzor nad njimi, ki naj bi po njihovem mnenju škodovali prebivalstvu in povzročili izjemno škodo gospodarstvu.

Potezo je napovedal dr. Reiner Fuellmich, eden od štirih članov nemškega preiskovalnega odbora za koronavirus, ki od 10. julija 2020 poslušajo pričevanja mednarodnih znanstvenikov in strokovnjakov.

V videoposnetku, objavljenem za njegov YouTube kanal, Fuellmich obtožuje direktorja WHO Tedrosa Adhanoma, dr. Christana Drostena, vodjo virologije v berlinski bolnišnici Charité, in dr. Lotharja Wielerja, vodjo RKI, nemškega verzijo ameriškega Centra za nadzor bolezni. , za katere trdi, da so zavestno zavajali vlade po vsem svetu.


"To koronsko krizo je treba po vsem, kar danes poznamo, preimenovati v koronski škandal, odgovorne zanjo pa kazensko preganjati in tožiti zaradi civilne škode," je dejal.
"Na politični ravni je treba storiti vse, da se nikoli več nihče ne bo znašel v položaju, da bi lahko prevaral človeštvo ali poskusil z nami manipulirati s svojimi pokvarjenimi načrti."

Fuellmich načrtuje vložitev skupinske tožbe v ZDA.


„Prvič: ali obstaja pandemija korone ali natančneje obstaja le pandemija PCR testa, ali pozitiven rezultat testa PCR pomeni, da je testirana oseba okužena s COVID-19 ali ne pomeni popolnoma nič v povezavi z okužbo s COVID -19?" je dejal in brez strahu je v svoji tožbi omenil tudi domneven pohlep teh podjetij.

»Drugič, ali tako imenovani protikoronski ukrepi, kot so lockdowni - zapiranja, obrazne maske, socialna distanciranost in karantenski predpisi, služijo zaščiti svetovnega prebivalstva pred korono ali pa služijo le temu, da ljudi spravljajo v paniko, da brez kakršnegakoli vprašanja slepo verjamejo da so njihova življenja ogrožena, da lahko farmacevtska in tehnološka podjetja na koncu ustvarijo velik dobiček s prodajo PCR testov, antigenskih testov in protiteles in cepiv ter hkrati odvzemajo naš genetski zapis -DNK. "

"Tretjič, je res, da so glavni protagonisti tako imenovane koronske pandemije v nemški vladi lobirali bolj kot v kateri koli drugi vladi ?" je vprašal.
"Nemčija je znana kot posebej disciplinirana država in naj bi zato postala vzor preostalemu svetu zaradi njenega doslednega in s tem uspešnega spoštovanja koronskih ukrepov."

Fuellmich se ukvarja z zaskrbljenostjo zaradi kolateralne škode, ki jo povzročajo ukrepi za zaustavitev COVID-19, poleg tega pa išče odgovore o tem, kako nevaren je virus v resnici, in ali je oseba, katere PCR test je bil pozitiven, dejansko okužena z boleznijo.

"Na podlagi pravil kazenskega prava, navajanje lažnih dejstev v zvezi s PCR testi ali namernimi napačnimi prikazi, kot sta jih izvedla gospoda Drosten in Wieler ter WHO, je to mogoče razlagati le kot prevaro," je pojasnil.
"Na podlagi pravil zakona o civilni odškodnini to pomeni namerno povzročanje škode."

Trdi, da so ti ljudje vedeli, da "testi PCR ne morejo zagotoviti nobenih informacij o okužbah, vendar so širši javnosti to vedno znova zatrjevali, da so jih lahko kasneje citirali njihovi kolegi po vsem svetu.

»Vsi so vedeli in se zavedali, da se bodo vlade sveta na podlagi njihovih priporočil odločale o lockdown-ih (zapiranjih), pravilih za socialno distanciranje in obveznem nošenju mask, kar predstavlja resno nevarnost za zdravje, kar vedno bolj kažejo neodvisne študije in izjave strokovnjakov.

"V skladu z odškodninskimi zakoni so vsi, ki so bili prizadeti zaradi lockdown-a (zapiranja), ki ga povzročajo PCR testi, upravičeni do popolnega nadomestila za izgubo," je dodal.
„Posebej dolžnost kompenzacije - to je dolžnosti plačila odškodnine - podjetjem in samozaposlenim osebam zaradi zapiranja in drugih ukrepov.
"V tem času pa so protikoronski ukrepi povzročili in še naprej povzročajo tako uničujočo škodo zdravju in gospodarstvu svetovnega prebivalstva, da je treba zločine gospoda Drostena, Wielerja in SZO pravno kvalificirati kot kazniva dejanja proti človeštvu, kot je opredeljeno v 7 poglavju Mednarodnega kazenskega zakonika, «je povedal Fuellmich.

A group of lawyers is preparing to sue the World Health Organization and some of its partners for allegedly misleading the world over the severity of the COVID-19 outbreak and the measures taken to control it, which they say have damaged livelihoods and caused tremendous harm to economies.

The move was announced by Dr. Reiner Fuellmich, one of four members of the German Coronavirus Investigative Committee that has been hearing international scientists’ and experts’ testimonies since July 10, 2020.
In a video released to his YouTube channel, Fuellmich accuses WHO Director Tedros Adhanom, Dr Christan Drosten, the head of virology at Berlin’s Charité Hospital, and Dr Lothar Wieler, the head of the RKI, the German counterpart of the U.S. Center for Disease Control, whom he claims knowingly misled governments across the world.
“This corona crisis, according to all we know today, must be renamed a corona scandal, and those responsible for it must be criminally prosecuted, and sued for civil damages,” he said. “On a political level, everything must be done to make sure that no one will ever again, be in a position of such power as to be able to defraud humanity, or to attempt to manipulate us with their corrupt agendas.”

Fuellmich plans on filing a class-action suit in the United States.


“One: is there a corona pandemic, or is there only a PCR test pandemic, specifically, does a positive PCR test result mean that the person tested is infected with COVID-19, or does it mean absolutely nothing, in connection with the COVID-19 infection,” he said, unafraid to mention alleged corporate greed in his lawsuit.
“Two, do the so-called anti-corona measures, such as the lockdowns, facemasks, social distancing, and quarantine regulations serve to protect the world’s population from corona, or do they serve only to make people panic, so they believe without asking any questions, that their lives are in danger, so that in the end, the pharmaceutical and technology companies can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints.”
“Three, is it true that the German government was extensively lobbied, more so than any other government, by the chief protagonists of the so-called corona pandemic?” he questioned. “Germany is known as a particularly disciplined country and was therefore to become a role model for the rest of the world, for its strict, and therefore, successful adherence to the corona measures.”

Fuellmich deals with concerns over collateral damage caused by measures claimed to stop COVID-19, in addition to seeking answers about how dangerous the virus truly is, and whether a person whose PCR test has come back positive is actually infected by the disease.
Based on the rules of criminal law, asserting false facts concerning the PCR tests or intentional misrepresentation, as conducted by Messrs. Drosten and Wieler and the WHO, this can only be interpreted as fraud,” he explained.
Based on the rules of the civil tort law, this translates into intentional infliction of damage."
He claimed that these people knew “the PCR tests cannot provide any information about infections, but asserted over and over, to the general public, that they can, with their counterparts all over the world repeating this.
“They all knew and accepted that based on their recommendations, the governments of the world would decide on lockdowns, the rules for social distancing, and the mandatory wearing of masks, the latter representing a serious health hazard as more and more independent studies and expert statements show.
“Under tort laws, all those harmed by these PCR test-induced lockdowns are entitled to full compensation for their losses,” he added. “In particular, there is a duty to compensate – that is a duty to pay damages – to companies and self-employed persons as a result of the lockdown and other measures.
“In the meantime however, the anti-corona measures have caused and continue to cause such devastating damage to the world’s population’s health and its economy, that the crimes committed by Messrs. Drosten, Wieler, and the WHO, must be legally qualified as crimes against humanity, as defined in Section 7 of the International Criminal Code,” Fuellmich said.


Vir: / Source: Israel National News

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297626


95 views0 comments