Mag. Vladimir Pirnat dr.med. je v pismu pozval prof.dr. Ihana,da ostale seznanijo s sledečo vsebino!


Spoštovani prof.dr. Alojz Ihan, dr.med. V izogib pravnih posledic zaradi morebiti pomanjkljivo informiranih ljudi pred cepljenjem zoper Covid-19, prosim, da seznanite predsednico ter članice in člane Zdravniške zbornice s priloženim sestavkom.


Zdravniško zbornico naprošam, da se objavi moj sestavek v priponki v celoti, brez korekcij čimprej v glasilu ZZS.

Lep pozdrav mag. Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med. in dipl.psiholog


CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN S TEM POVEZANA ODGOVORNOST 1. Vsa Covid cepiva so bila dana v uporabo le po nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 uradno niso licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, pogojno uporabo na ljudeh. Ker niso znani njihovi dolgoročni učinki in možne dolgoročne škodljive posledice, se bodo le-ti ugotavljali na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza preizkušanja Covid cepiv na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023. 2. Ker gre za preizkušanje cepiv na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu

dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance): - seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske

manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi, - opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih

neželjenih učinkov Covid cepiv, - seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv v svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi

umrli, ... - seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po

cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).

Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.

Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«: 8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma). 9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje. 10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije. 15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželjene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.

Rezime: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.mag.Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med.in dipl. psihologkonec vsebine pisma


VSA ČAST IN GLOBOK PRIKLON ZA

NAPISANO IN POSLANO SPOŠTOVANI

gospod mag. Vladimir Pirnat, dr.med

spec.int.med. in dipl. psiholog


PROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, DA SO BILI OPOZORJENI IN ŠE VEDNO VZTRAJAJO!

29,534 views0 comments