Laboratoriji v ZDA niso našli Covid-19 niti v enem od 1500 pozitivnih testov!!! CDC LAŽE IN ZAVAJA !

Laboratories in the USA cannot find Covid-19 in any of the 1500 positive tests !!! CDC LIES AND DECEIVES!


Tožbe proti CDC zaradi velike goljufije:


testi na 7 univerzah VSEH pregledanih ljudi so pokazali, da NISO imeli Covida, temveč le gripe A ali B - glede na statistiko EU: „Corona“ je skoraj izginila, tudi med smrtnostjo.


Klinični znanstvenik in imunolog-virolog iz laboratorija v južni Kaliforniji pravi, da s sodelavci s sedmih univerz toži CDC zaradi velike goljufije. Razlog: Covida-19 ni mogel najti v nobenem izmed 1500 vzorcev ljudi, ki so bili "pozitivno testirani". Preprosto je bilo ugotovljeno, da imajo VSI gripo A in v manjši meri gripo B. To se sklada s prejšnjimi ugotovitvami drugih znanstvenikov, o katerih smo že večkrat poročali.


Dr. Derek Knauss: »Ko smo z laboratorijsko ekipo 1500 domnevno pozitivnih vzorcev Covid-19 podvrgli Kochovim postulatom in jih postavili pod SEM (elektronski mikroskop), v vseh 1500 vzorcih nismo našli NOBENEGA Covid-a. Ugotovili smo, da je bilo vseh 1500 vzorcev predvsem gripe A in nekaj gripe B, ni pa Covid primerov. Nismo uporabili bull**** PCR testa.Na 7 univerzah COVID ni bil zaznan niti enkrat


‘Ko smo preostanek vzorcev poslali na Stanford, Cornel in nekaj laboratorijev na Kalifornijski univerzi, so prišli do enakega rezultata: NOBENEGA COVIDA. Našli so gripi A in B. Nato smo vsi zaprosili CDC za izvedljive vzorce Covida. CDC je dejal, da jim jih ne morejo dati, ker teh vzorcev nimajo. '


„Tako smo skozi vsa naša raziskovalna in laboratorijska dela prišli do trdega zaključka, da je bil Covid-19 namišljen in izmišljen. Gripa se je zgolj preimenovala v "Covid" in večina od 225.000 smrtnih primerov je bila posledica sočasnih bolezni, kot so bolezni srca, rak, diabetes, pljučni emfizem itd. Dobili so gripo, ki je še dodatno oslabila njihov imunski sistem, in umrli. "


„Ta virus je izmišljen“

„Še vedno moram najti en izvedljiv vzorec s Covid-19, s katerim bi delal. Mi, ki smo laboratorijski test izvedli s temi 1500 vzorci na 7 univerzah, zdaj tožimo CDC zaradi goljufije Covid-19. CDC nam še vedno ni poslal vitalnega, izoliranega in prečiščenega vzorca Covid-19. Če ne morejo poslati ali ga ne bodo, potem pravim, da Covida-19 ni. Izmišljen je. '


'Štirje raziskovalni prispevki, ki opisujejo izvlečke genoma virusa Covid-19, nikoli niso uspeli izolirati in prečistiti vzorcev. Vsi štirje prispevki opisujejo le majhne koščke RNA, ki so dolgi le 37 do 40 baznih parov. To NI VIRUS. Virusni genom ima običajno 30.000 do 40.000 osnovnih parov. '


‘Zdaj, ko je Covid-19 menda povsod tako oslabel, kako to, da noben laboratorij na svetu ni popolnoma izoliral in prečistil tega virusa? To je zato, ker virusa nikoli niso našli. Vse, kar so kdaj odkrili, so bili majhni koščki RNA, ki jih itak niso identificirali kot virus. Torej je to, s čimer imamo opravka, le še en sev gripe, tako kot vsako leto. Covid-19 ne obstaja in je izmišljen. '


"Verjamem, da so Kitajska in globalisti to prevaro s Covidom (gripo, prikrito kot nov virus) vzpostavili za vzpostavitev globalne tiranije in totalitarne policijske države. Ta spletka je vključevala (tudi) veliko volilno prevaro, da bi strmoglavili Trumpa. '
CDC sued for massive fraud:


Tests at 7 universities of ALL people examined showed that they did not have Covid, but just Influenza A or B – EU statistics: ‘Corona’ virtually disappeared, even under mortality.

A clinical scientist and immunologist-virologist at a southern California laboratory says he and colleagues from 7 universities are suing the CDC for massive fraud. The reason: not one of 1500 samples of people tested “positive” could find Covid-19. ALL people were simply found to have Influenza A, and to a lesser extent Influenza B. This is consistent with the previous findings of other scientists, which we have reported on several times.


Dr. Derek Knauss: “When my lab team and I subjected the 1500 supposedly positive Covid-19 samples to Koch’s postulates and put them under an SEM (electron microscope), we found NO Covid in all 1500 samples. We found that all 1500 samples were primarily Influenza A, and some Influenza B, but no cases of Covid. We did not use the bulls*** PCR test.’


At 7 universities not once COVID detected


‘When we sent the rest of the samples to Stanford, Cornell, and a couple of the labs at the University of California, they came up with the same result: NO COVID. They found Influenza A and B. Then we all asked the CDC for viable samples of Covid. The CDC said they can’t give them, because they don’t have those samples.’


‘So we came to the hard conclusion through all our research and lab work that Covid-19 was imaginary and fictitious. The flu was only called ‘Covid,’ and most of the 225,000 deaths were from co-morbidities such as heart disease, cancer, diabetes, pulmonary emphysema, etc.. They got the flu which further weakened their immune systems, and they died.’


‘This virus is fictitious’

‘I still need to find one viable sample with Covid-19 to work with. We who conducted the lab test with these 1500 samples at the 7 universities are now suing the CDC for Covid-19 fraud. The CDC still has not sent us a viable, isolated and purified sample of Covid-19. If they can’t or won’t, then I say there is no Covid-19. It’s fictional.’


‘The four research papers describing the genome extracts of the Covid-19 virus never managed to isolate and purify the samples. All four papers describe only small pieces of RNA that are only 37 to 40 base pairs long. That is NOT a VIRUS. A viral genome normally has 30,000 to 40,000 base pairs.’


‘Now that Covid-19 is supposedly so bad everywhere, how come not one lab in the world has completely isolated and purified this virus? That’s because they never really found the virus. All they ever discovered were small pieces of RNA that were not identified as the virus anyway. So what we’re dealing with is just another flu strain, just like every year. Covid-19 does not exist and is fictitious.’


‘I believe that China and the globalists have set up this Covid hoax (the flu disguised as a new virus) to establish a global tyranny and totalitarian control police state. This intrigue included (also) massive election fraud to overthrow Trump.’


Vir : Great Reject

https://greatreject.org/laboratories-cant-find-covid-19-in-positive-tests/


NAJ ŠE ENKRAT POUDARIM:

Vsi štirje prispevki opisujejo le majhne koščke RNA, ki so dolgi le 37 do 40 baznih parov. To NI VIRUS. Virusni genom ima običajno 30.000 do 40.000 osnovnih parov.


VAM JE KDO IZ NAŠE "STROKOVNE SKUPINE"

ŽE POVEDAL TO DEJSTVO!


PROSIM DELITE, NAJ LJUDJE VIDIJO KDO LAŽE!

2,996 views0 comments