Farmacevtski konglomerat s kazensko kartoteko:Pfizer "prevzema" trg cepiv EU-1,8 milijarde odmerkov.

Big Pharma Conglomerate with a Criminal Record: Pfizer “Takes Over” the EU Vaccine Market.

1.8 Billion Doses


14. aprila 2021 je predsednik Evropske komisije potrdil, da se Bruselj pogaja o pogodbi s podjetjem Pfizer za proizvodnjo 1,8 milijarde odmerkov cepiva mRNA.


Ta astronomska številka predstavlja 23 odstotkov svetovnega prebivalstva. To je natančno štirikrat več kot prebivalstvo 27 držav članic Evropske unije (448 milijonov, podatki za leto 2020).


To je največji projekt cepiv v svetovni zgodovini, ki ga spremlja nalaganje diaboličnega "časovnega traku" ljudem Evropske unije, ki sestoji iz ponavljajočih se cepljenj mRNA v "naslednjih dveh letih in pozneje".


Celoten postopek bo povezan z neusmiljeno kampanjo strahu in vgrajenim potnim listom za cepivo, ki ga je Evropski parlament odobril komaj nekaj tednov pred objavo EU.


Potni list EU za digitalna cepiva, ki ga bo izdelal Pfizer BioNTech, je del razvpitega projekta ID2020, ki ga sponzorira Globalno zavezništvo za cepiva in imunizacijo (GAVI) Billa Gatesa, „ki uporablja splošno cepljenje kot platformo za digitalno identiteto“.


Če bi bilo treba to pogodbo EU s podjetjem Pfizer, ki se razteza na leto 2023, izvesti po načrtih, bi bila vsaka oseba v Evropski uniji cepljena štirikrat v obdobju dveh let (2021–2023).


Upoštevajte, da so bile v času pisanja Pfizerjeva mRNA (kot tudi konkurenca, vključno z Astrazeneko, Moderno in J&J) pravno kategorizirana (v ZDA) kot „neodobreni“ in „eksperimentalni izdelki“. So prepovedana zdravila.


V ZDA je FDA v svoji dvoumni izjavi cepivu Pfizer-BioNTech zagotovila tako imenovano dovoljenje za nujno uporabo (EUA), in sicer "za omogočanje uporabe neodobrenega izdelka v nujnih primerih ... za aktivno imunizacijo ..."On April 14, 2021, the President of the European Commission confirmed that Brussels is negotiating a contract with Pfizer for the production of 1.8 billion mRNA vaccine doses.


This astronomical figure represents 23 percent of the World’s population. It is exactly four times the population of the 27 member states of the European Union (448 Million, 2020 data).


This is the largest vaccine project in World history which is accompanied by the imposition of a diabolical “Timeline” on the people of the European Union consisting of recurrent mRNA inoculations over “the next two years and beyond”.


The entire process will be coupled with a relentless fear campaign and the embedded ID vaccine passport, approved by the European Parliament barely a few weeks prior to the EU’s announcement.


The EU Digital Vaccine Passport to be implemented by Pfizer BioNTech is part of the infamous ID2020 project sponsored by Bill Gates’ Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) “which uses generalized vaccination as a platform for digital identity“.


If this EU contract with Pfizer extending into 2023 were to be carried out as planned, every single person in the European Union would be vaccinated four times over a two year period (2021-2023).


And bear in mind, at the time of writing, Pfizer’s mRNA (as well as those of its competitors including Astrazeneka, Moderna and J & J) are legally categorized (in the US) as “unapproved” and “experimental products”. They are illegal drugs.


In the US, the FDA in its ambiguous statement provided a so-called Emergency Use Authorization (EUA) to the Pfizer-BioNTech vaccine, namely “to permit the emergency use of the unapproved product, … for active immunization…”


To izjavo sem preveril pri uglednem odvetniku.

Trženje „neodobrenega izdelka“ (ne glede na vladna dovoljenja, ki se nanašajo nanj) je nedvomno nezakonito.


Več milijard dolarjev za Pfizer BioNTech

V soglasju z zgodovinsko odločitvijo EU 14. aprila 2021 je Pfizer objavil, da so ceno cepiva povišali do 23 dolarjev na odmerek.


Velik denar za Big Pharma. Projekt cepiva z 1,8 milijardami odmerkov bo stal 41 milijard dolarjev, večinoma pa ga bodo financirali upniki držav članic EU. Projekt cepiv bo s tem prispeval k spiralni krizi javnega dolga, ki je prizadela večino evropskih držav, ki jo je sprožilo zaprtje gospodarske dejavnosti in blokade v zadnjih 13 mesecih.


Medtem je Pfizer razširil svoj svetovni trg v veliki meri na škodo svojih konkurentov.


Pogodbe za dobavo:

ZDA do 600 milijonov odmerkov,

Brazilija, približno 100 milijonov,

Južna Afrika 20 milijonov odmerkov,

Filipini, 40 milijonov,

itd.


Srednjeročno:

2021–2023 in „onstran“.

Ko ste cepljeni, ni vrnitve v "Novo normalnost".

V EU je predviden tako imenovani „srednjeročni“ načrt, ki se bo podaljšal do leta 2022/23. Ali ta "srednjeročni" časovni načrt pomeni četrti in peti val?


"Srednjeročni" projekt se bo izvajal v povezavi z "Velikim resetom", ki ga je predlagal Svetovni gospodarski forum. Najverjetneje ga bodo spremljali lockdown-i in drugi omejevalni ukrepi. Na vidiku ni nikjer nobene predvidljive vrnitve v »novo normalnost«:


I have checked this statement with a prominent lawyer. It is blatantly illegal to market an “unapproved product” (irrespective of government permissions pertaining thereto).


A Multi-billion Dollar Bonanza for Pfizer BioNTech

Coinciding with the EU April 14, 2021 historic decision, Pfizer has announced that the price of its vaccine has been hiked up to $23 a dose.


Big Money for Big Pharma. The 1.8 billion doses vaccine project will cost 41 billion dollars, largely to be financed by the creditors of EU member states. The vaccine project will thereby contribute to the spiralling public debt crisis affecting most European countries, which was triggered by the closure of economic activity and the lockdowns in the course of last 13 months.


Meanwhile, Pfizer has extended its global market largely to the detriment of its competitors.


A contract to supply the US with up to 600 million doses,

Brazil, approximately 100 million,

South Africa 20 million doses,

Philippines, 40 million,

etc.

The Medium Term: 2021-2023 and “Beyond”. No Return to the “New Normal” once Vaccinated

What is envisaged in the EU is a so-called “medium term” plan extending into 2022/23. Does this “medium term” timeline imply a fourth and a fifth wave?


The “medium term” project will be carried out in liaison with the “Great Reset” proposed by the World Economic Forum. It will most probably be accompanied by lockdown and other restrictive measures. No foreseeable return to the “New Normal” is contemplated:


But let me [President of EU Commission Ursula von der Leyen] also focus on the medium term. ... It is clear that to defeat the virus decisively, we will need to be prepared for the following: … we might need booster jabs to reinforce and prolong immunity; … we will need to develop vaccines that are adapted to new variants; and we will need them early and in sufficient quantities. Having this in mind we need to focus on technologies that have proven their worth. mRNA vaccines are a clear case in point.

Based on all this, we are now entering into a negotiation with BioNTech-Pfizer for a third contract. This contract will foresee the delivery of 1.8 billion doses of vaccine over the period of 2021 to 2023. And it will entail that not only the production of the vaccines, but also all essential components, will be based in the EU.

The negotiations we are launching today [April 14, 2021]– and hope to conclude very rapidly – are a further important step in Europe’s response to the pandemic.


I want to thank BioNTech-Pfizer. It has proven to be a reliable partner. It has delivered on its commitments, and it is responsive to our needs. This is to the immediate benefit of EU citizens. ( President of EU Commission)Toda naj se jaz [predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen] osredotočim tudi na srednjeročni rok. ... Jasno je, da bomo morali za odločen poraz virusa biti pripravljeni na naslednje: ... morda bomo potrebovali pospešeno cepljenje za okrepitev in podaljšanje imunosti; … Razviti bomo morali cepiva, prilagojena novim različicam; in jih bomo potrebovali hitro in v zadostnih količinah. Glede na to se moramo osredotočiti na tehnologije, ki so se izkazale za pomembne. Jasen primer so cepiva mRNA.


Na podlagi vsega tega zdaj začanjamo pogajanja z družbo BioNTech-Pfizer za tretjo pogodbo. Ta pogodba bo predvidevala dobavo 1,8 milijarde odmerkov cepiva v obdobju od 2021 do 2023. Poleg tega bo v EU temeljila ne le proizvodnja cepiv, temveč tudi vse bistvene komponente.


Pogajanja, ki jih začenjamo danes [14. aprila 2021] - in upamo, da se bodo končala zelo hitro - so nadaljnji pomemben korak v odzivu Evrope na pandemijo.


Zahvaljujem se podjetju BioNTech-Pfizer.

Izkazalo se je kot zanesljiv partner.

Izpolnil je svoje zaveze in se odziva na naše potrebe. To je v neposredno korist za državljane EU. (Predsednica Evropske komisije)
Zanesljiv partner?

Pfizerjeva kazenska kartoteka


Obstaja še ena dimenzija, "pločevinka polna črvov", ki je EU ne želi odpreti. Največji projekt cepiv za "neodobreno zdravilo" naj bi izvedlo Big Pharma podjetje, ki ima dolgoletne izkušnje s podkupovanjem zdravnikov in javnih uslužbencev.


Pfizer je bil »večkratni storilec kaznivih dejanj«, vztrajno se je ukvarjal z nezakonitimi in koruptivnimi tržnimi praksami, podkupoval zdravnike in zaviral neugodne rezultate preskušanj. Od leta 2002 so družbi in njenim hčerinskim družbam izrekli 3 milijarde ameriških dolarjev za obsodbe, civilne kazni in nagrade porote.

(Dr. Robert G. Evans, Nacionalni inštitut za medicino)


Poleg tega ima Pfizer v ZDA kazensko kartoteko, ker jo je ameriško ministrstvo za pravosodje leta 2009 obtožilo "goljufivega trženja".


"Pfizer, največje svetovno podjetje za zdravila, je v okviru poravnave z zveznimi tožilci v višini 2,3 milijarde dolarjev doletela največja kazen v zgodovini ZDA zaradi napačne promocije zdravil in plačevanja povračil ustreznim zdravnikom."


V zgodovinski odločbi ministrstva za pravosodje ZDA septembra 2009 je družba Pfizer Inc. priznala krivdo zaradi kazenskih obtožb. Šlo je za "Največjo poravnavo na področju zdravstvenega varstva" v zgodovini ameriškega ministrstva za pravosodje.

Reliable Partner?

Pfizer’s Criminal Record


There is another dimension, a “can of worms” which the EU does not want to open. The largest vaccine project of an “unapproved drug” is to be implemented by a Big Pharma company which has a longstanding record of bribing medical doctors and public health officials.


Pfizer has been a “habitual offender,” persistently engaging in illegal and corrupt marketing practices, bribing physicians and suppressing adverse trial results. Since 2002 the company and its subsidiaries have been assessed $3 billion in criminal convictions, civil penalties and jury awards. (Dr Robert G. Evans, National Institutes of Medicine)


Moreover, Pfizer has a criminal record in the US, indicted by the US Department of Justice in 2009 for “fraudulent marketing”.


“Pfizer, the world’s largest drugs company, has been hit with the biggest criminal fine in US history as part of a $2.3bn settlement with federal prosecutors for mispromoting medicines and for paying kickbacks to compliant doctors.”(Guardian)


In a historic US Department of Justice decision in September 2009, Pfizer Inc. pleaded guilty to criminal charges. It was “The Largest Health Care Fraud Settlement” in the History of the U.S. Department of Justice.


Avtor članka: Michel Evgenij Chossudovsky ,

kanadski profesor ekonomije na Univerzi Ottawa in vodja Centra za rariskave o globalizaciji.


Pfizer Medical Fraud Settlement video

https://www.c-span.org/video/?288664-1/pfizer-medical-fraud-settlement&fbclid=IwAR2IQF_JlI-TKoW3CDmY_-dz0ouFrbW6-o9yo352bXsSWXTZ19nXWGK4eTkVir: Global Research

https://www.globalresearch.ca/big-pharma-conglomerate-with-a-criminal-record-pfizer-takes-over-the-eu-vaccine-market-1-8-billion-doses/5742812

117 views0 comments