Dr. Tess Lawrie: CEPLJENJE JE TREBA USTAVITI ZARADI PODATKOV OBJAVLJENIH NA "YELLOW CARD"Tess Lawrie po presoji podatkov na YELLOW CARD piše britanski regulativni agenciji za zdravila in zdravstvene izdelke.

Programu cepljenja priporoča TAKOJŠNO ZAUSTAVITEV!


... Narava in raznovrstnost neželenih učinkov, o katerih se poroča sistemu Yellow Card, se ujemata z morebitnimi patologijami, opisanimi v tem prispevku, in podkrepljenimi z drugimi nedavnimi znanstvenimi članki o škodi, povzročeni s cepivi, ki se posredujejo prek beljakovinskega izdelka cepiva (2, 3).

Zdaj je očitno, da so ti proizvodi v krvnem obtoku strupeni za ljudi. POTREBNA JE TAKOJŠNJA ZAUSTAVITEV PROGRAMA CEPLJENJA, medtem ko se opravi popolna in neodvisna varnostna analiza za preučitev celotnega obsega škode ...
... MHRA ima zdaj več kot dovolj dokazov v sistemu Yellow Card, da lahko cepiva COVID-19 razglasi za NEVARNA ZA UPORABO NA LJUDEH!


Prosim, razširite to povsod. Pošljite ga novinarjem, vašemu poslancu, šoli otrok, delodajalcu.

Pošljite povsod!
Urgent Preliminary Report of Yellow Card
.
Download • 671KB


Dr Tess Lawrie

writes to the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency after evaluating the Yellow Card data.

She recommends an IMMEDIATE HALT to the vaccine program!


...The nature and variety of ADRs reported to the Yellow Card System are consistent with the potential pathologies described in this paper and supported by other recent scientific papers on vaccine-induced harms, which are mediated through the vaccine spike protein product (2,3).

It is now apparent that these products in the blood stream are toxic to humans. AN IMMEDIATE HALT TO THE VACCINATION PROGRAM IS REQUIRED whilst a full and independent safety analysis is undertaken to investigate the full extent of the harms...
...The MHRA now has more than enough evidence on the Yellow Card system to declare the COVID-19 vaccines UNSAFE FOR USE IN HUMANS...


Please spread this everywhere. Send it to journalists, your MP, your children's school, your employer. Send it EVERYWHERE!
KOMENTAR SLOVENSKEGA FIZIKA NA ZGORNJE POROČILO:

SLOVENIAN PHYSICIST'S COMMENT ON THE ABOVE REPORT:

SREČKO ŠORLIPROSIMO DELITE POMEMBNE INFORMACIJE !

PLEASE SHARE IMPORTANT INFORMATION!

6,790 views0 comments