Dr. Teršek-Prva dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi opr. št.U-I-17/21


izr. prof. dr. Andraž Teršek

1.

Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, kot pooblaščenec pobudnikov v predmetni zadevi spodaj podpisani izr. prof. dr. Andraž Teršek na Sodišče vljudno naslavljam predlog za ZAČASNO ZADRŽANJE IZVAJANJA Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20).


Prepričani smo, da bi izvajanje tega zakona, ki izrecno in neposredno ureja OBVEZNOST CEPLJENJA in določa PREPOVEDI za pravne subjekte, navedene v tem zakonu, v primeru, da cepljenje zavrnejo, pomenilo in povzročilo nepopravljivo škodo. Po našem prepričanju bi bila ta škoda znatno večja od škode, ki bi nastala ob neizvajanju predmetnega zakona. Oziroma, prepričani smo, da bi izvajanje predmetnega zakona povzročilo ne samo znatno in nepopravljivo škodo subjektom, ki jih zakon neposredno naslavlja. Uresničevanje/izvajanje tega zakona bi po našem prepričanju pomenilo očitno in grobo kršitev temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin, izrecno in poudarjeno izpostavljenih v naši pobudi za presojo ustavnosti tam navedenih pravnih predpisov. Edini način, da do nastanke te in takšne škode ne pride je ZADRŽANJE IZVAJANJA/URESNIČEVANJA predmetnega zakona do končne odločitve Ustavnega sodišča v tej zadevi.


V prid našemu predlogu in v funkciji argumentacije o utemeljenosti našega predloga se poudarjeno sklicujemo na Resolucijo Sveta Evrope št. 2361 (2021), katere besedilo navajamo v nadaljevanju.


2.

Uvodno: citat tiskovnega sporočila za javnost:

“Excellent news from the Council of Europe (CoE), the world’s leading human rights organisation. It is the governing body of the European Court of Human Rights. As you’re probably aware the CoE is distinct and separate from the EU. Britain and Ireland are contracting parties to the CoE and the ECHR. This is excellent news for people concerned about mandatory vaccination or discrimination on vaccination status. Today a Council of Europe resolution has been voted that prohibits states from making vaccination against the covid mandatory or that it can be used to discriminate against workers or anyone who

does not get vaccinated. Here is the text extracted at specific points and the full resolution in original and original link.

7.3 regarding ensuring high vaccine acceptance:

7.3.1 ensuring that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one is pressured politically, socially or otherwise to get vaccinated if they do not wish to do it yourself;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not being vaccinated, due to possible health risks or because they do not want to be vaccinated;

7.3 regarding the guarantee of high acceptance of the vaccine:

7.3.1 guarantee that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one is pressured politically, socially or in any other way to be vaccinated, if you don’t want it;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or for not wanting to be vaccinated.”

Konec besedila.


3.

Polno besedilo Resolucije:

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Resolution 2361 (2021) | Provisional version

Author(s):

Parliamentary Assembly

Origin

Assembly debate on 27 January 2021 (5th Sitting) (see Doc. 15212, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Jennifer De Temmerman). Text adopted by the Assembly on 27 January 2021 (5th Sitting).

Dokument je dostopen na povezavi:

https://pace.coe.int/en/files/29004


4.

S pobudniki hkrati razširjamo izvorno pobudo na Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11, z dne 22. 1. 2021, ISSN 1318-0576). In sicer iz razlogov, z argumenti in s sklicevanjem na strokovne in znanstvene vire, navedene v izvorni pobudi.


5.

S pobudniki hkrati razširjamo pobudo za presojo ustavnosti na 31. člen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo). In sicer iz razlogov in z argumenti, s katerimi zatrjujemo protiustavnost 39. člena ZNB. V 31. členu ZNB je določeno:

31. člen

Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo.

Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za:

osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja;

osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja;

osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri izdelavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti opravljajo.

Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega odstavka v delovnih prostorih in v času, ko poteka delovni proces, razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se opravijo pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju z medicino dela.


Zatrjujemo, da gre pri tem členu, enako kot pri 39. členu ZNB, za ustavnopravni problem »podnormiranosti«, vsebinske in pojmovne nejasnosti, s tem pa pravne predvidljivost dopustnih ravnanja javne oblasti, s katerimi ta posega v temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine, zagotovljene z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Ustavo RS. Navedeni člen, iz tega razloga pa Zakon kot tak, vsebine uporabljenih besed in pojmov ne določa dovolj natančno in konkretno. S tem omogoča javni oblasti (v tem primeru Vladi RS), da uporabi katerikoli ukrep, ne glede na znanstveno utemeljitev nujnosti ukrepa in ne glede na obstoj znanstvenih raziskav, študij in analiz o smiselnosti, koristnosti in učinkovitosti ukrepa/(ali bolje) ravnanja, (ali še bolje) posega v telo posameznika. Mislimo predvsem na ukrep jemanja BRISOV, uporabe PCR testov in t.im. »hitrih testov,« posledično pa na škodljive posledice (domnevnih) rezultatov teh posegov za posameznika, njegove najbližje, otroke, ljudi v ožjem socialnem okolju in hkrati za celotno prebivalstvo Republike Slovenije.

Vlada RS nikoli in z ničemer ni znanstveno in strokovno utemeljila nujnosti, učinkovitosti in NATANČNOSTI rezultatov te vrste posega v posameznikovo fizično in moralno integriteto. Velja prav nasprotno: v izvorni pobudi navajamo znanstvene in strokovne vire, ki utemeljujejo in dokazujejo nezanesljivost in nenatančnost v prejšnjem odstavku navedenih ravnanj.

Vlada RS ukrepe in posege v fizično in moralno, posledično pa tudi socialno integriteto in identiteto posameznika utemeljuje izključno z osebnimi mnenji članov t.im. strokovne skupine Vlade RS, ki jo vodi dr. Bojana Beović.

S pobudniki ne dvomimo v dobronamernost delovanja in svetovanja te skupine. Poudarjamo zgolj dejstvo, da ukrepi in posegi v pravice in svoboščine posameznikov in celotne javnosti (poudarjeno izpostavljene v izvorni pobudi) nimajo stvarne, vsebinske podlage, ki bi jo predstavljala znanstvena dognanja, študije, analize, raziskave in primerjave. Že zgolj iz tega razloga Vlada RS ne izpolnjuje svoje pozitivne pravne obveznosti, ki ji jo je naložilo Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-83/20.

Za razliko od Vlade RS pa s pobudniki svoje trditve in predloge utemeljujemo z znanstvenimi in strokovnimi viri. Del teh virov navajamo v izvorni pobudi. Drugi del teh virov prilagamo k tej vlogi. In ker se z obravnavano tematiko ukvarjamo dnevno, s tem da iščemo, beremo, analiziramo in primerjamo dostopne znanstvene vire, gre pričakovati, da bomo v prihodnje zelo verjetno izvorno pobudo dopolnili še z dodatnimi znanstvenimi in strokovnimi viri.

Ob tem pa želimo spoštovanemu in cenjenemu Sodišču pojasniti tudi dokaj neprijetno okoliščino, da določene znanstvene študije in analize še (vedno) niso javno dostopne, ker »čakajo« na objavo v znanstvenih publikacijah.[15]

Posebej poudarjamo in izpostavljamo tudi nadvse pomembno ustavnopravno dejstvo, ki je bilo v tem tednu predstavljeno slovenski javnosti: da Vlada RS pri sprejemu odločitve glede odpiranja in zapiranja vrtcev in šol ni sledila mnenju in priporočilom svoje lastne strokovne skupine in NIJZ.[16]

Ker so pobudniki zdravniki, ki so pri svojem delu zavezani (kot poudarjamo v izvorni pobudi) mednarodnemu pravu ter medicinski etiki in deontologiji, takšnemu ravnanju javne oblasti odločno nasprotujemo in smo do njega zelo kritični. In ponovimo: takšno ravnanje je v neposrednem in izrecnem nasprotju z navodili in usmeritvami tega visokega Sodišča iz odločbe št. U-I-83/20. Prepričani smo, da je takšno oblastno ravnanje že samo po sebi protiustavno, pa naj bo zapisano in objavljeno v obliki pravnega predpisa, ali ne.[17]


6.

S pobudniki zato vljudno predlagamo Sodišču, da ZADRŽI tudi IZVAJANJE Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 204/20), Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20), Odredbe iz zgornjega odstavka, 31. člena ZNB in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), do končne odločitve Sodišča v tej zadevi.

Pri tem želimo izpostaviti predvsem dve dejstvi.

Prvič, kot je že bilo omenjeno zgoraj, ni znanstveno dokazano, da so testi za odkrivanje okužbe s COVID-om zanesljivi, JE pa znanstveno dokazano, da NISO zanesljivi.

Drugič, z uporabo takšnega pristopa se posameznikom in celotni javnosti povzroča nepopravljiva škoda. Ta je dvosmerna. Znanstveno je dokazano, da hitri ali PCR test lahko pri okuženem posamezniku pokaže negativen rezultat, ki je napačen-zmoten. Hkrati pa lahko pri neokuženem posamezniku pokaže pozitiven rezultat, ki je tudi napačen-zmoten. Da se je to pripetilo v več primerih testiranja ljudi, zaposlenih v šolah, so v tem tednu poročali mediji in strokovna skupina vlade je temu pritrdila.

S tem se povzroča nepopravljiva škoda posameznikom, njihovim družinam, otrokom in celotnemu prebivalstvu. Prvič, ker okuženi posameznik z negativnim testom lahko okuži druge ljudi, Drugič, ker napačen pozitiven rezultat testa pri neokuženem posamezniku zanj in njegove bližnje, zaradi psihološkega učinka pa pri ljudeh v njegovem ožjem in širšem socialnem okolju, pomeni nepopravljivo škodo, saj takšno ravnanje ne le lahko, ampak običajno in praviloma vodi k stigmatizaciji in socialni izolaciji posameznika – ki se ga drugi ljudje zato izogibajo in dobesedno bojijo. O škodljivih, potencialno katastrofalnih socialnih posledicah v takih primerih so že zdavnaj javno spregovorili psihologi, psihiatri in psihoterapevti. To dejstvo je mogoče zanikati samo (če uporabimo sintagmo sodnika Ustavnega sodišča, akad. prof. dr. Marijana Pavčnika, uporabljeno v več njegovih delih, prisotno pa tudi v temeljnem delu Gustava Radbrucha Filozofija prava in v spremni besedi k tej monografiji) s t.im. »zavestno skepso.«

Za dokazovanje nove EPIDEMIJE STRAHU med ljudmi, strahu pred drugimi ljudmi, niti ni potrebno navajati strokovnih in znanstvenih študij: zadošča daljši sprehod po ulici kateregakoli slovenskega kraja ali mesta.

Te vrste stigmatizacijo, socialno izolacijo in posledično DISKRIMINACIJO, ki so po našem prepričanju za posameznika, otroke in družine, v širši perspektivi pa za celotno javnost, kar je svojevrstna socialna katastrofa, je mogoče preprečiti le s takojšno prekinitvijo izvajanja te vrste ukrepov/posegov/testiranj.

Seveda pa je že sam ukrep KARANTENE zelo močan poseg v pravice in svoboščine posameznika. Po našem prepričanju bi moral biti prepovedan, če je utemeljen zgolj s testi, katerih nezanesljivost je znanstveno dokazana.


7.

S pobudniki vljudno prosimo visoko Sodišče, da naše opozorilo, ki je hkrati trditev, o kršitvi pozitivnih obveznosti države iz naslova pravice do življenja, zdravja in zdravega življenjskega okolja vzame skrajno resno. Enako kot v izvorni pobudi tudi na tem mestu poudarjamo (enako kot dr. Keber, v omenjenem in priloženem članku), da se Vlada RS vse od marca 2020 ne zmeni (ignorira, odriva) za predloge in apele, ki jih na vlado, zdravstvene ustanove, javne funkcionarje in vodstva DSO-jev naslavljata, hkrati pa javno objavljata zlasti g. Mitja Vilar in dr. Andraž Teršek, v novejšem obdobju pa javno tudi zdravnica Biserka Ilin in dr. Dušan Keber: KER SO ZDRAVSTVENE USTANOVE, BOLNICE, KLINIČNI CENTRI IN DSO-ji lokacije, kjer je največ okužb, JE PO ZDRAVI PAMETI, PA TUDI PO STROKOVNI PRESOJI EDINI RES UČINKOVITI UKREP NAMESTITEV SISTEMOV ZA ODVAJANJE IZDIHANEGA ZRAKA VEN IN ZAPRTIH PROSTOROV. Ne odpiranje in zapiranje oken, niti ventilatorji, niti klimatske naprave. Podrobno, pikolovsko in v celoti razumljivo razlago tega ukrepa že od marca 2020 ponuja g. Mitja Vilar. Pred dnevi je sindikalist, g. Branimir Štrukelj, v izjavi za posebno oddajo o Covidu na RTV Slovenija dejal: »Z namestitvijo sistemov za odvajanje zraka bi bili vrtci in šole lahko ves čas odprti in dejavni.« Enako velja za vse zaprte prostore, od trgovskih in poslovnih, do drugih. Zlasti pa to velja za najbolj ogrožene ustanove in ljudi v teh ustanovah: bolnišnice in Domovi za starejše osebe.

Prepoved prehajanj občinskih, ali pa regijskih mej, že po zdravem razumu in brez znanstvenih analiz nima prav nikakršne neposredne ali posredne povezave s širjenjem nalezljive bolezni. Ustavno sodišče je sicer res že odločilo o tem vprašanju v odločbi št. U-I-83/20, vendar pa je to Sodišče tam tudi zapisalo jasno sugestijo, da je bilo pripravljeno Vladi RS malo pogledati skozi prste, ker jo je epidemija presenetila in ker je bilo treba pridobiti izkušnje. Prav nobene analize ali študije ni, ki bi dokazovala, da ima ta prepoved karkoli opraviti s širjenjem nalezljive bolezni. Prav nobene! Nasprotno, v tujini so bile izdelane znanstvene študije, da takšna prepoved nima ničesar opraviti s tem problemom. Enako velja za t.im. policijsko uro. Zato Sodišču vljudno predlagamo, da o tem vprašanju ponovno razmisli.


8.

Hkrati spoštovanemu in cenjenemu sodišču vljudno predlagamo, da pri presoji upošteva tudi odločitve sodišč drugih držav. Zlasti Avstrije (tudi avstrijskega ustavnega sodišča), Nemčije, zlasti v deželi Weimar, pa tudi nemškega zveznega ustavnega sodišča, Ustavnega sodišča Republike Češke, Ustavnega sodišča Kosova, Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, portugalskih in španskih sodišč, avstrijskih, Ustavnega sodišča Ekvadorja, seveda tudi zveznih vrhovnih sodišč v ZDA. Nekatera od teh sodišč (npr. na Portugalskem) so že pred tedni in meseci odločila, da je odrejanje karantene na temelju PCR in hitrih testov NEDOPUSTNO.


9.

S pobudniki sklenemo to prvo dopolnitev vloge s ponovljenim poudarkom, da kot zdravniki nikakor ne moremo pristati na opravljanje svojega dela in dela zdravniških kolegov na tako majavih temeljih in ob odsotnosti kakršnekoli strokovne in znanstvene, zatorej oprijemljive stvarne podlage.


Posebej poudarjamo tudi dejstvo, da Vlada RS določa in odreja ukrepi izključno s sklicevanjem na gole statistične podatke, številke. Pri tem pa prihaja do osupljivih nesmislov. Navajamo en primer, vzorčen: zaradi povečanega razširjenja okužb v DSO-jih b Obalno-Kraški regiji, NE PA PRI PREBIVALSTVU, Vlada RS to regijo, enako pa velja za vse ostale regije, prikazuje v barvah in niha med črno in rdečo obarvanostjo. Ta gola statistika, gole številke, nima širšega konteksta in nima dejanske stvarne podlage med prebivalstvom: PRAV NIČESAR NE POVE O ZDRAVJU IN OKUŽENOSTI ALI NEOKUŽENOSTI LJUDI, KI NE PREBIVAJO V DSO-jih!


Z vljudnim in odličnim spoštovanjem,

pooblaščenec pobudnikov:

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l.r.


DODATNA LITERATURA:

Povezava: file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Covid-45%20years%20vaccination-1.pdf

Addendum: Peer reviewed literature and preprints covering wet experiments, in silico​ ​ analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion

Addendum – Corman Drosten Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences

(ICSLS): Peer reviewed literature and preprints covering wet-lab experiments, ​ analysis of the

Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion. Last Updated: 11.01.2021.

Re-framing the Theory of Autoimmunity in theEra of the Microbiome: Persistent Pathogens,Autoantibodies, and Molecular Mimicry. www.discoverymedicine.com; ISSN: 1539-6509; DISCOVERY MEDICINE

Effectiveness of tests to detect the presence of SARS-CoV-2 virus, and antibodies to SARS-CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: a rapid systematic review. Dostopno na:https://ebm.bmj.com/content/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511

O učinkovitosti/koristnosti “lockdowna”. Dostopno na: https://principia-scientific.com/so-far-27-studies-prove-lockdowns-have-little-to-no-effect/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20psintl%20(Principia%20Scientific%20Intl%20-%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE

Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19. Dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484

Stanford Study Questions Benefits of Lockdowns and Stay-At-Home Orders. Dostopno na: https://www.outkick.com/stanford-study-questions-benefits-of-lockdowns-and-stay-at-home-orders/

The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. Dostopno na: https://academic.oup.com/qjmed/article/113/10/707/5857612?login=true&fbclid=IwAR2WGlRcQprrjCann-_65dNQtjdoQnSEXiV6wBjxoNrwF5ZvGZfqxLsAvHwkonec prve dopolnitveVir: Ustavniški blog / spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/


VSA ČAST ZA NAPISANO, POSLANO IN OBJAVLJENO SPOŠTOVANI dr. Andraž Teršek


OSNOVNA POBUDA

https://www.odpriteoci.com/post-1/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemičnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovdruga dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-druga-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisovtretja dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-tretja-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov


PROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, KAJ SE DOGAJA!

244 views0 comments