Dr. Reiner Fuelmich - RAZLAGA PREVARE OD SAMEGA ZAČETKA IN KAKO SE BOMO PRAVNO LOTILI VSEH VPLETENIH

Dr. Reiner Fuelmich - EXPLANATION OF FRAUD FROM THE BEGINNING AND HOW WE WILL LEGALLY DEAL WITH ALL INVOLVED
prevod objave:


Québec, 18. aprila 2021 - Nemški odvetnik Reiner Fuellmich je sodeloval v 60-minutnem intervjuju, ki ga je vodil Stéphane Blais, predsednik Fondacije za zaščito pravic in svoboščin ljudi, v spremstvu odvetnika Dominica Desjarlaisa.


Prvič, ta intervju bo ta ponedeljek, 19. aprila ob 20. uri, istočasno predvajalo približno dvajset vplivnih oseb v Quebecu, angleškem delu Kanade in ZDA na družbenih omrežjih.


Reiner Fuellmich je del svetovnega odbora, ki je od 10. julija 2020 prisluhnil številnim pričevanjem mednarodnih znanstvenikov in strokovnjakov z različnih področij, da bi našel odgovore na vprašanja o zdravstveni krizi.


Med pomembnimi elementi tega razgovora bo veljavnost testov PCR, ki je glavni pokazatelj ukrepov več vlad za omejevanje prebivalstva in uvedbo liberticidnih ukrepov.


Fundacija za zaščito pravic in svoboščin ljudi (FDDLP) bo ta intervju predvajala na svoji Facebook strani ta ponedeljek, 19. aprila, ob 20. uri.


https://www.facebook.com/FDDLP.ORGKdo je Reiner Fuellmich?


Reiner Fuellmich se je rodil in odraščal v Bremnu. Šolo je obiskoval v Bremnu in na Farmington Hillsu v Michiganu. Študij prava je zaključil na univerzi Georg-August v Göttingenu in v Los Angelesu.


Delal je predvsem kot asistent na pravni fakulteti Univerze Georg-August v Göttingenu, kjer je doktoriral. Pred ustanovitvijo odvetniške pisarne <Dr Fuellmich> je delal v oddelku za korporativno bančništvo <Deutsche Bank> v Nemčiji in na Japonskem.


V zadnjih 26 letih je Reiner Fuellmich objavil različne članke in knjige s področja bančnega prava, medicinskega prava in mednarodnega zasebnega prava ter kot profesor in predavatelj poučeval na univerzah v Nemčiji in Republiki Estoniji.
FDDLP v žaru akcije


FDDLP se pridružuje tudi skupini mednarodnih odvetnikov, ki jo je dr. Reiner Fuellmich ustanovil za morebitne mednarodne pravne postopke.


Fundacija za zaščito pravic in svoboščin ljudi je trenutno vključena v eno največjih tožb na svetu proti vladi v Quebecu, zlasti v zvezi z neupravičenostjo vzdrževanja sanitarne nujnosti in neveljavnostjo PCR testi, nezakonitost vladnih uredb in neustavnost naslednjih ukrepov: uvedba nošenja mask (odrasli in otroci), policijska ura in prepovedi / omejitve socialnih stikov.


O FDDLP


Fundacija za obrambo pravic in svoboščin ljudi je neprofitna organizacija, ki je nastala 7. maja 2020 z namenom spoštovanja pridobljenih svoboščin in zaščite temeljnih pravic ljudi. Z različnimi sredstvi se FDDLP zavzema za zagotavljanje podpornih virov, kakovostne vsebine in spodbujanje kolektivne ozaveščenosti z namenom mobilizacije prebivalstva o aktualnih vprašanjih.


Kontakt za medije:


Olivier


Telefon: 581 700-8867


Po e-pošti: fddlp.org@gmail.com


POVEZAVA: https://fddlp.org/

original text:


Québec, April 18th 2021 – German lawyer Reiner Fuellmich participated in a 60-minute interview conducted by Stéphane Blais, President of the Fondation for the defense of people's rights and freedoms, accompanied by lawyer Dominic Desjarlais.

A first, this interview will be broadcast simultaneously by about twenty influencers in Quebec, English Canada and the United States on social networks, this Monday, April 19 at 8 pm.

Reiner Fuellmich is part of a global committee that, since July 10, 2020, has listened to a large number of testimonies from international scientists and experts in various fields to find answers to questions about the health crisis.

Among the important elements of this interview will be the validity of PCR tests, the main indicator of the actions of several governments to confine populations and impose liberticidal measures.

Fondation for the defense of people's rights and freedoms (FDDLP) will broadcast this interview on its Facebook page this Monday, April 19 at 8pm.

https://www.facebook.com/FDDLP.ORG

Who is Reiner Fuellmich?

Reiner Fuellmich was born and raised in Bremen. He attended school in Bremen and Farmington Hills, Michigan. He completed his law studies at the Georg-August University in Göttingen and in Los Angeles.

He notably worked as a research assistant at the law faculty of the Georg-August University in Göttingen, where he completed his doctorate. Prior to founding the law firm <Dr Fuellmich>, he worked in the corporate banking department of <Deutsche Bank> in Germany and Japan.

In the past 26 years, Reiner Fuellmich has published various articles and books in the fields of banking law, medical law and private international law and has taught as a professor and lecturer at universities in Germany and the Republic of Estonia.

The FDDLP in the heat of the action

The FDDLP also joins the group of international lawyers set up by Dr. Reiner Fuellmich for possible international legal action.

The Fondation for the defense of people's rights and freedoms is currently involved in one of the largest lawsuits in the world ,against the government in Quebec, notably concerning the non-justification of the maintenance of the sanitary emergency, the non-validity of the PCR tests, the illegality of the governmental decrees, as well as the unconstitutionality of the following measures: imposition of the wearing of masks (adults and children), curfew, and the prohibitions/limitations of social contacts.

ABOUT THE FDDLP

Fondation for the defense of people's rights and freedoms is a non-profit organization that came into existence on May 7, 2020 with the mission of upholding the freedoms gained as well as protecting the fundamental rights of the people. Through various means, the FDDLP is committed to providing supportive resources, quality content, and fostering collective awareness with the intention of mobilizing the population on current issues.

Media contact:

Olivier

Phone : 581 700-8867

By e-mail : fddlp.org@gmail.com

RELATED LINK: https://fddlp.org/

Vir / Source: PPN Source

https://www.ppnsource.com/en/stories/crise-sanitaire-entrevue-exclusive-de-60-minutes-avec-lavocat-allemand-reiner-fuellmich-diffusee-simultanement-par-une-vingtaine-dinfluenceurs


1,996 views0 comments