Dr. Andraž Teršek, ustavnik in pravni filozof: Sodni svet mora to povedati sodiščem!
V Sloveniji mora Sodni svet povedati, pojasniti sodiščem, jih opozoriti (vključno z Vrhovnim sodiščem), kaj pomeni neodvisnost sodne veje oblasti in kaj pomenijo ustavne in zakonske pravice strank sodnih postopkov.


To dejstvo je res tako žalostno, tako ubogo … Oh ;-(


****** Številka: Su 323/2021 Datum: 20. 9. 2021 ZADEVA: PCT in sodstvo – obvestilo o sprejetem stališču Sodnega sveta Sodni svet je na 3. seji 16. 9. 2021 opravil razpravo glede veljavnosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) v zvezi z izvajanjem sodne oblasti in obveznostjo izpolnjevanja PCT pogoja za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč in v tej zvezi sprejel stališče: „V skladu z določbo prvega odstavka 2. člena Zakona o Sodnem svetu, po kateri mora Sodni svet varovati samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti, Sodni svet opozarja, da ureditev sodišč po 126. členu Ustave lahko določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave, pravice do pravnega sredstva po 25. členu Ustave in javnosti sojenja po 24. členu Ustave je pridržano le zakonu. Zato je nedopustno vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti. V skladu z načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) namreč na podlagi določb 6. in 83.a člena Zakona o sodiščih poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red, ob razglašenih izrednih dogodkih pa še predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo. Ob upoštevanju načela neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega sodnega varstva mora biti zagotovljeno, da navedene pravice niso niti začasno dejansko izvotljene ali nesorazmerno težko uresničljive ali celo onemogočene. Glede na aktualne epidemiološke razmere v državi v zvezi s širjenjem okužb z virusom SARS-CoV-2 pa Sodni svet sicer opozarja na pravico do zdravja tako sodnikov in vseh zaposlenih na sodišču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih postopkov kot zelo pomembno kategorijo ter v zvezi s tem podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih navodil in priporočil pristojnih institucij, vendar z njimi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejevati dela in odločanja sodišč. Sodni svet na podlagi številnih pobud in prošenj sodnikov za obravnavo te tematike na seji ugotavlja, da je spoštovanje določb predmetnega odloka za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč povzročilo okoliščine, ki bistveno otežujejo oziroma preprečujejo običajen potek sodnih postopkov, kar vse predstavlja nujne razloge za sprejem tega stališča.“ Predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat, l.r.


Vam povem, koliko strankam in zagovornikom strank je bilo onemogočeno sodelovanje na glavni obravnavi, celo vstop v prostore sodišča, od uvedbe ODLOKA vseh dosedanjih odlokov? PREVEČ. In pred tem, zaradi mask? PREVEČ.Vir: spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/sodni-svet-mora-to-povedati-sodisce/

324 views0 comments