Anica Bidar sprašuje vlado, medije in novinarje: ALI SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POČNETE?Anica je objavila spodnjo sliko, katero so odstranili,

njen profil pa blokirali. TOLIKO O SVOBODI GOVORA!


MI, KI OPOZARJAMO, SMO TEORETIKI ZAROT ?!?!?!KMETJE, A JE TO SVOBODA?
Vir: Civilna iniciativa MASKE DOL

https://www.facebook.com/MASKE-DOL-civilna-iniciativa-101017414921399/?ref=page_internal


ga. Anica Bidar

VSA ČAST ZA POGUM IN HVALA LEPA, KER SE BORITE ZA VSE NAS!

KAR SE TIČE DISKRIMINACIJE, NAJ SI PRISTOJNI POGLEDAJO SPODNJO SLIKO!


ODŠKODNINA ZARADI ZAVRNITVE STORITVE OSEBI,

KI NI NOSILA MASKE JE BILA 7.000 FUNTOV!!!

PREBERITE SI ZAKON O DISKRIMINACIJI!!!
DOVOLJ JE, DA REČETE: "SPADAM MED IZJEME". ČE DOBITE ODGOVOR, S KATERIM VAS DISKRIMINIRAJO STE UPRAVIČENI DO ODŠKODNINE! ČE SE TUDI VAM ZGODI KAJ TAKŠNEGA POSNAMITE VIDEO, S KATERIM BOSTE TO DOKAZALI !!!


V SLOVENIJI JE ODŠKODNINA ZAKONSKO DOLOČENA: 500 - 5.000 EUR

PRAV TAKO SO ZAKONSKO DOLOČENE KAZNI ZA KRŠITELJE, ODGOVORNE OSEBE IN PRAVNE OSEBE!!!

250 - 30.000 EUR
NEKAJ POMEMBNIH ČLENOV IZ ZAKONA O DISKRIMINACIJI


39. člen


(pravno varstvo)


(1) Oseba, ki meni, da je bila ali je diskriminirana, lahko s tožbo zahteva prenehanje diskriminacije, izplačilo nadomestila zaradi diskriminacije oziroma objavo sodbe v medijih.


(2) Diskriminirana oseba je zaradi izpostavljenosti diskriminaciji upravičena do denarnega nadomestila, ki ga izplača povzročitelj diskriminacije. Denarno nadomestilo se prizna v znesku od 500 do 5.000 eurov.


(3) Pri določitvi višine nadomestila se upošteva trajanje diskriminacije, izpostavljenost hujšim oblikam diskriminacije in druge okoliščine primera.


(4) Zahtevi za objavo sodbe v medijih se ugodi, če sodišče glede na okoliščine primera oceni, da je objava sodbe potrebna zaradi odprave posledic diskriminacije ali zaradi preprečevanja diskriminacije v drugih podobnih primerih. Sodba se objavi v anonimizirani obliki.


(5) Za odločanje o tožbi iz tega člena se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.


40. člen


(obrnjeno dokazno breme)


(1) Kadar diskriminirana oseba v postopku pri zagovorniku, pristojni inšpekciji ali drugem postopku, v katerem zahteva obravnavo diskriminacije, izkaže dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, mora kršitelj dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršil te prepovedi, oziroma da je neenako obravnavanje dopustno v skladu s tem zakonom.


(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v kazenskem postopku.


45. člen


(globe)


(1) Z globo od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na področjih iz 2. člena tega zakona:


- osebo izpostavlja diskriminaciji (6. člen),


- osebo izpostavlja nadlegovanju ali spolnemu nadlegovanju (8. člen),


- da navodila za diskriminacijo (9. člen),


- viktimizira osebo, ki pomaga diskriminirani osebi (11. člen).


(2) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na področjih iz 2. člena tega zakona viktimizira diskriminirano osebo (11. člen) ali če izpostavlja osebo ali več oseb hujšim oblikam diskriminacije (12. člen).


(3) Posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 250 do 1.200 eurov.


(4) Posameznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 500 do 3.000 eurov.


(5) Odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je bil storjen prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 250 do 2.500 eurov.


(6) Odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je bil storjen prekršek iz drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 500 do 5.000 eurov.


PREBERITE SI ZAKON !


http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273


PROSIM DELITE!!!

223 views0 comments