10 UTEMELJENIH RAZLAG - ZAKAJ NE GRE ZA PANDEMIJO ! / 10 EXPLANATIONS: WHY IT'S NOT A PANDEMIC!


Deset razlogov, zakaj to ni prava pandemija


1. V času pandemije je običajno pomiriti javnost. To je zato, ker panika in obup negativno vplivata na zdravje ljudi in kognitivne sposobnosti, saj pretiran stres zvišuje raven kortizola in krvnega sladkorja (https://bit.ly/3p8s068) . To je znano že desetletja, a mediji in politiki držijo javnost v strahu in tesnobi.

2. Pred kratkim je žvižgač objavil, da so bili podatki, ki so privedli do sprejetja cepiva BioNTech/Pfizer, prirejeni in niso ustrezali znanstvenim standardom (https://bit.ly/3E54bCE) . Kaj se je zgodilo, namesto dvomov o tem cepivu, se v mnogih državah uvajajo obvezni poživitveni odmerki.

3. Otroci, mladostniki in zdravi odrasli imajo malo ali nič tveganja, da bodo resno zboleli za Covidom. Kljub temu obstaja velik politični in družbeni pritisk, da zdravi ljudje vzamejo eksperimentalno zdravilo, da bi "zaščitili druge" (glej naslednjo točko). Tisti, ki zavračajo zaščito sebe in drugih, pogosto tvegajo, da bodo izgubili službo. Nekatere države celo razpravljajo o pridržanju za ljudi, ki ne želijo sodelovati ( https://bit.ly/31aMfbc ).

4. Desetletja se cepiva promovirajo kot sredstvo samozaščite. Letos so cepiva vsiljujejo vsem, da bi "zaščitili sebe in druge", čeprav je prenosni potencial cepljenih in necepljenih ljudi podoben (https://bit.ly/3G1roWC ).

5. Postopek strokovnega pregleda kritične objave o PCR testih za Covid je trajal največ en dan (https://bit.ly/3FSOY7W) . Dopisni avtor, prof. dr. Christian Drosten, je tudi član uredniškega odbora revije, kjer je bil članek objavljen. Preskok postopka strokovnega pregleda ni manjši prekršek in se lahko šteje za znanstveno goljufijo.

6. Študija iz leta 1919, ki jo je izvedel Wilfried Kellogg o učinkovitosti nošenja mask med špansko gripo, je navajala, da je bilo "med bolnišničnimi oskrbovanci opaženih veliko primerov, ko očitno maska ​​ni ščitila uporabnikov" (https://bit.ly/ 3I240ds) .
Nadalje se je menilo, da ima maska ​​lahko "nehigienski vpliv, če se uporaba razširi na celoten delovni dan posameznika". To staro znanje je bilo potrjeno v nedavnem preglednem dokumentu o možnih škodljivih učinkih nošenja mask (https://bit.ly/3cX1ya7). Avtorji so ugotovili, da nošenje mask predstavlja resno tveganje za zdravje, hkrati pa bistveno ne zmanjša prenosa. Zdi se, da je zapiranje javnosti z neučinkovitimi maskami izključno politični razlog za zlom odpora.

7. Splošna pričakovana življenjska doba je enaka povprečni starosti smrti ljudi, ki umrejo s Covidom ali zaradi njega. Med pandemijo španske gripe je bila povprečna starost smrti okuženih 28 let, medtem ko je bila takrat pričakovana življenjska doba 56 let.

8. Disidente so javno diskreditirani kot »teroriste« in »tirane« (https://bit.ly/3D6tdjx). Za necepljene posameznike ne veljata več niti pravici do telesne integritete, niti nedotakljivosti človekovega dostojanstva.

9. Sončna svetloba, telesne vaje, socialna interakcija, zdravje črevesja in izpostavljenost patogenom so bistvenega pomena za delovanje imunskega sistema. V času lockdown-ov so vlade zaprle telovadnice in športne klube, prepovedale družbene interakcije in uvedle policijsko uro. Posli, kjer ponujajo storitev hitre dostave hrane so imele veliko korist od tega položaja.

10. Številne znanstvenike in strokovnjake na področju imunologije, epidemiologije, virologije, celo vitamina D itd. so trenutno cenzurirani na družabnih omrežjih. Predvsem Facebook in Twitter naključno prepovedujeta in omejujeta račune disidentov. YouTube cenzurira videoposnetke, ki nasprotujejo uradni zgodbi. V odprti družbi ne bi prihajalo do omejevanja svobode izražanja.
Ten signs why this isn't a real pandemic


1. In times of a pandemic, it is commonplace to reassure the public. This is because panic and despair cause adverse effects on human health and cognitive capacities as excessive stress increases cortisol and blood sugar levels (https://bit.ly/3p8s068). This has been known for decades, yet media and politicians keep the public in fear and anxiety.

2. Recently, a whistleblower published that the data that led to the BioNTech/Pfizer vaccine admission were manipulated and did not meet scientific standards (https://bit.ly/3E54bCE). As a result, instead of questioning the vaccine, boosters are becoming mandatory in many countries.

3. Children, adolescents, and healthy adults have little or no risks of becoming seriously ill from Covid. Nevertheless, there is significant political and social pressure for healthy people to take an experimental drug to "protect others" (see next point). Those who reject to protect themselves and others often run the risk to lose their jobs. Some countries even discuss detention for non-cooperating people (https://bit.ly/31aMfbc).

4. For decades, vaccines have been communicated as a means of self-protection. This year, the vaccines have been enforced on everybody to "protect yourself and others", even though the transmission potential of vaccinated and unvaccinated people is similar (https://bit.ly/3G1roWC).

5. The peer-review process of the critical publication about the Covid PCR tests took one day max (https://bit.ly/3FSOY7W). The corresponding author, Prof. Dr. Christian Drosten, is also a member of the journal's editorial board, where the paper was published. Skipping a peer-review process is no minor offence and can be considered scientific fraud.

6. A study from 1919 by Wilfried Kellogg about the efficacy of mask-wearing during the Spanish Influenza stated that "many instances were observed among hospital attendants where apparently the mask was no protection to the wearers" (https://bit.ly/3I240ds). It was further considered that the mask may have "an unhygienic influence when extended to the entire working day of the individual". This old knowledge was confirmed in a recent review paper on the potential adverse effects of wearing masks (https://bit.ly/3cX1ya7). The authors concluded that wearing masks poses severe health risks while not reducing transmission significantly. Gagging the public with ineffective masks exclusively seems to be a political reason to break down resistance.

7. The general life expectancy is the same as the average age of death of people who die with or due to Covid. During the Spanish Influenza pandemic, the average age of death of infected people was 28 years, whereas the life expectancy at that time was 56 years.

8. Dissidents are publicly discredited as "terrorists" and "tyrants" (https://bit.ly/3D6tdjx). Both the rights to bodily integrity and the inviolability of human dignity no longer apply for unvaccinated individuals.

9. Sunlight, physical exercises, social interaction, gut health, and exposure to pathogens are essential for a functioning immune system. During the lockdowns, governments closed gyms and sports clubs, prohibited social interactions, and imposed curfews. Fast food delivery services have significantly benefited from this situation.

10. Many scientists and experts in immunology, epidemiology, virology, vitamin D, etc., are currently being banned from social media. Mainly Facebook and Twitter ban and restrict accounts of dissidents randomly. YouTube censors videos that oppose the official narrative. Restriction of freedom of expression would not happen in an open society.

DELITE !!! / SHARE !!!601 views0 comments